Dnia 04.04.2018 r. podpisano umowę z firmą  „Budomost” Sp. z o.o. Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jamiołki - Godzieby, Rzące i Kowalewszczyzna”. Termin realizacji zadania - 14.08.2018 r.

Dnia 12.03.2018 r. podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie na realizację zadania pn.  „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kruszewo – Brodowo i Nowe Racibory”. Termin realizacji zadania – 31.10.2018 r.

Dnia 23.02.2018 r. podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie na realizację zadania pn.  „Przebudowa i budowa dróg gminnych Nr 106396B ul. Ogrodowa i Nr 106397B ul. Szkolna w miejscowości Sokoły”. Termin realizacji zadania - 30.11.2018 r. 

Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Informacja na temat inwestycji realizowanych w 2017 r. i 2018 r.
 
1. Sieć wodociągowa w Jeńkach
Wykonano sieć wodociągową o długości 1720 m w miejscowości Jeńki (kolonia). W wyniku realizacji inwestycji 10 gospodarstw domowych w zabudowie kolonijnej uzyskało możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej. Całkowita wartość zadania - 150.589,00 zł. Zdjęcia z realizacji inwestycji 
 


2. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sokoły na lata 2017-2025
Opracowano Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sokoły na lata 2017-2025 (http://www.ugsokoly.bip.podlaskie.pl/index.php?wiad=112254).
 
3. Gospodarka o obiegu zamkniętym na terenie Gminy Sokoły
 
4. Remont i odmulenie stawu w miejscowości Truskolasy – Olszyna
Wykonano remont i odmulenie stawu w miejscowości Truskolasy – Olszyna celem poprawy estetyki miejscowości. Staw spełnia również funkcję rekreacyjną dla mieszkańców tej miejscowości i okolicznych wsi. Całkowita wartość zadania - 29.910,81 zł. Zdjęcia 
 


5. Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury o Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Sokoły

W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania dla przedsięwzięcia 2.2.1 Infrastruktura usług integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej na obszarze N.A.R.E.W. złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury o Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Sokoły” na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6.: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. 
W ramach projektu zaplanowano rozbudowę od strony elewacji tylnej budynku GOK (elewacja północno- zachodnia) o pomieszczenia Centrum Integracji Społecznej. Rozbudowa budynku GOK-u obejmowała powstanie sali terapeutycznej i do spotkań z psychologiem, zaplecze kuchenne, trzy sale dydaktyczne o łącznej powierzchni użytkowej 119,05 m². Przebudowa ma polegać na przearanżowaniu sali spotkań na parterze budynku wydzielając z jej przestrzeni korytarz. Przebudowa budynku GOK-u ma obejmować: hol wejściowy, salę spotkań (razem powierzchnia do przebudowy  118,7 m²).
Usługi Centrum Integracji Społecznej kierowane będą do osób uzależnionych  od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności  w integracji ze środowiskiem, niepełnosprawnych, czy też chorych psychicznie. Usługi świadczone dla wyżej wskazanych osób będą miały charakter kompleksowy oparty na realizacji indywidulanych programów integracji społecznej i zawodowej. Ponadto  z analizowanego projektu po jego realizacji będzie korzystać miejscowa społeczność i okoliczne społeczności (mieszkańcy). Obiekt po realizacji projektu będzie wykorzystywany do organizowania spotkań, terapii, warsztatów i szkoleń wśród mieszkańców gminy np. z zakresu technologii produkcji rolnej, ochrony środowiska  i innych tematów prowadzonych przez pracowników różnych służb i organizacji na rzecz rolnictwa. Z obiektu będzie również korzystać młodzież oraz społeczność lokalna w celu utrzymania więzi społecznych (organizacji wolnego czasu). W zależności od potrzeb i możliwości obiekt będzie wykorzystywany do organizacji spotkań, szkoleń, warsztatów także wśród osób przyjezdnych. Całkowita wartość zadania - 557.883,91 zł, w tym wnioskowana kwota  dofinansowania - 474.201,31 zł. Plan rozbudowy GOK o Centrum Integracji Społecznej 
 
6. Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Kowalewszczyzna
W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. dla przedsięwzięcia 2.1.1 Wsparcie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD N.A.R.E.W. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Kowalewszczyzna”. 
W ramach realizacji operacji w miejscowości Kowalewszczyzna zostanie wybudowany plac zabaw. Budowa placu zabaw będzie polegała na wykonaniu utwardzonych dojść, nawierzchni żwirowych, ogrodzenia terenu oraz montażu fabrycznie wykonanych elementów małej architektury, tj. altany bez ścian na czterech słupach, stołów z ławkami, betonowego grilla, piaskownicy, zestawu zabawowego z drewna typu domek ze zjeżdżalnią, dwóch metalowych urządzeń siłowni zewnętrznej. Zostaną również nasadzone drzewa i krzewy w celu poprawy estetyki otoczenia, ustawione kosze do segregacji odpadów wpłyną na poprawę środowiska naturalnego. Z kompleksu rekreacyjnego będą korzystać mieszkańcy wsi Kowalewszczyzna, Kowalewszczyzna Folwark, Chomice położonych w niewielkiej odległości od miejsca realizacji operacji oraz mieszkańcy wsi Waniewo i Mojsiki położonych w odległości ok 2-3 km od miejsca realizacji operacji. Utworzone miejsce wypoczynku pozwoli na integrację dzieci  i rodziców. Rodziny będą mogły aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Będzie to również miejsce spotkań towarzyskich, zawiązywania się nowych znajomości i więzi społecznych, m.in. wśród kobiet, osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, starszych i osób zagrożonych ubóstwem  i wykluczeniem społecznym. Mieszkańcy pozyskają umiejętność współistnienia w grupie. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do poprawy wizerunku i estetyki miejscowości, a tym samym zachęci samych mieszkańców do podejmowania działań na rzecz uatrakcyjnienia wsi. Koszty kwalifikowalne projektu – 236.852,68 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 150.709,00 zł. Termin realizacji – październik 2018 r.
 
7. Budowa gminnego targowiska „Mój Rynek” w Sokołach
Dnia 15.12.2017 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Podlaskiego na realizację operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla projektu pn.  „Budowa gminnego targowiska „Mój Rynek” w Sokołach”.
Inwestycja realizowana będzie na części działki nr 45/1 przy ul. Tykocińskiej, w obrębie miejscowości Sokoły „M”. W ramach zadania powstanie hala targowa, hala wystawienniczo – targowa, budynek administracyjny i sanitarny. Ponadto zostaną wykonane dojścia, parkingi, dojazdy oraz utwardzone stoiska targowe. 
Celem operacji jest rozszerzenie oraz poprawa warunków istniejącej infrastruktury handlowej i usługowej w miejscowości Sokoły poprzez budowę gminnego targowiska.
Całkowity koszt operacji  – 1.569.849,00 zł. Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy – 998.894,00 zł.
Planowany termin realizacji operacji – 2018 r.
 
8. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Drągach oraz budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od miejscowości Dworaki Staśki do istniejącej oczyszczalni ścieków w Sokołach
Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Drągach oraz budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od miejscowości Dworaki Staśki do istniejącej oczyszczalni ścieków w Sokołach”. Całkowity koszt operacji – 3.113.072,44 zł, w tym wysokość pomocy ze środków „EFRROW” – 1.980.847,00 zł. 
Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody i budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sokoły.
W wyniku realizacji operacji w 2017 r. wybudowano 7,217 km kanalizacji sanitarnej na odcinku od miejscowości Dworaki Staśki do istniejącej oczyszczalni ścieków  w Sokołach. Gospodarstwa domowe w ilości 57 z miejscowości Dworaki-Staśki, Perki -Lachy, Perki-Karpie i Perki-Mazowsze mają możliwość podłączenia się do w/w sieci. Ponadto możliwość podłączenia się do sieci kanalizacyjnej ma Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MD CARE” Sp. z o.o. w Dworakach-Staśkach, w którym przebywa ok. 140 pensjonariuszy i pracuje ok .70 pracowników, jak również Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Perkach Karpiach Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży, w którym przebywa ok. 20 uczniów i ok. 15 pracowników.
W 2017 r. rozpoczęto również przebudowę i rozbudowę SUW wraz z nową technologią w miejscowości Drągi. Planowany termin zakończenia zadania – czerwiec 2018 r.
 
9. Przebudowa ul. Ogrodowej i Szkolnej w Sokołach
Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 inwestycji pn. „Przebudowa i budowa dróg gminnych Nr 106396B ul. Ogrodowa i Nr 106397B ul. Szkolna w miejscowości Sokoły celem powiązania z drogami wyższej kategorii”. 
W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Szkolnej w Sokołach o łącznej długości 770 m i budowa ul. Ogrodowej w Sokołach o długości 126 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Planowany termin zakończenia zadania – grudzień 2018 r. Całkowity koszt zadania – 3.392.324,08 zł, wnioskowana kwota dodotacji – 1.615.659,60 zł.
 
10. Zagospodarowanie centrum Sokół
W 2017 r. została podpisana umowa na „Zagospodarowanie centrum Sokół”. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa placu przy ul. Rynek Mickiewicza w Sokołach wraz z przebudową fragmentów okolicznych ulic, przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej, przebudową i rozbudową instalacji oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowaniem terenu. Całkowity koszt zadania – 2.472.863,93 zł, planowany termin zakończenia – sierpień 2018 r.
 
11. Gmina Sokoły dofinansowuje zadania powiatu i województwa
 • Gmina Sokoły dofinansowuje zakup tomografu dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, który wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług. Wysokość dofinansowania wynosi 149.500,00 zł. 
 • Gmina Sokoły dofinansowała kwotę w wysokości 50.000,00 zł dla Województwa Podlaskiego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ronda w miejscowości Sokoły. Inwestycja została zrealizowana i poprawiła bezpieczeństwo ruchu drogowego   i pieszego. 
 • Gmina Sokoły dofinansowała kwotę w wysokości 50.000,00 zł dla Województwa Podlaskiego na opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury”. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego na w/w odcinku. 
12. Przygotowujemy się do zakupu wozu strażackiego

W celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Sokoły w budżecie gminy na 2018 r. przewidziano kwotę 350.000,00 zł na zakup nowego wozu strażackiego typu średniego o pojemności wody 4000 litrów dla OSP w Bruszewie. 

    
   
  
13. Wykonanie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sokołach

Od 2017 r. młodzież szkolna i mieszkańcy całej gminy korzystają z nowo wykonanego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sokołach. Boisko o wymiarach 22 m x 44 m posiada nawierzchnię poliuretanową, jest ogrodzone i wyposażone w odpowiedni sprzęt sportowy.
    
 
14. Reaktywacja linii kolejowej Łapy-Sokoły-Śniadowo-Ostrołęka

Linia Kolejowa Łapy-Sokoły-Śniadowo-Ostrołęka została reaktywowana po 17 latach od zamknięcia.  Gmina Sokoły wspólnie z mieszkańcami i przedsiębiorcami gminy starała się o jej przywrócenie.
W 2000 r. PKP zamknęło ruch pociągów na trasie Łapy - Sokoły - Ostrołęka. Przez wiele miesięcy wspólnie z mieszkańcami walczyliśmy aby linii tej nie likwidowano. Starania nie przyniosły efektu. Uznaliśmy, że poważnym wyzwaniem dla naszego samorządu  jest reaktywacja transportu na tej linii w trosce o podróżnych, jak również przedsiębiorców korzystających z transportu kolejowego. Mając na względzie art. 18 ustawy  z 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe" Rada Gminy Sokoły dnia 16 sierpnia 2006 r. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie w zarządzanie w celu dalszej eksploatacji linii kolejowej Łapy - Śniadowo oraz odcinka Czerwony Bór-Zambrów. W związku z tym wystąpiliśmy do Ministra Transportu o przejęcie tej linii. W dniu 11 stycznia 2007 r. w Urzędzie Gminy Sokoły odbyło się posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej i Rozwoju Gminy z udziałem przedstawicieli PKP PLK  z Białegostoku i Warszawy, PKP Cargo S.A., przewoźnika, radnych gminy, radnych powiatu i miejscowych przedsiębiorców. W wyniku rozmów PKP PLK zobowiązało się do reaktywacji ruchu towarowego na odcinku Łapy - Sokoły, a następnie przywrócenia ruchu kolejowego na całej linii. Przedstawiciele PLK przedstawili swoje warunki dotyczące uruchomienia linii, tj. sprawa remontu przystanków, oznakowania skrzyżowań kolei  z drogami i wycięcia wzdłuż całej linii krzewów i krzaków. Po uporządkowaniu trasy w dniu 15 marca 2007 r. PKP PLK wznowiło ruch towarowy na trasie Łapy - Sokoły. Radość nasza trwała zaledwie 2 lata i ponownie wstrzymano ruch. Z naszej strony ponowiliśmy propozycję przejęcia linii kolejowej przez Gminę, z uwagi na rzekomą nieopłacalność eksploatacji przez PKP. Odpowiedź była - nie damy! W międzyczasie w grudniu 2009 r. dotarła do nas informacja, że PKP będzie rozbierać tory i bocznicę. Protestowaliśmy, prosiliśmy o interwencję posłów, zostało złożone zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Wysokiem Mazowieckiem przez Posła Pana Jacka Boguckiego. Postępowanie prokuratorskie umorzono, gdyż nie dopatrzono się znamion przestępstwa. W sprawie rozbierania torów i bocznicy interweniowali również inni posłowie podlascy, jak Poseł Krzysztof Jurgiel i Lech Kołakowski. Wiceminister Infrastruktury Juliusz Engelhart na pytanie - dlaczego rozebrano sprawne i dobre tory?, odpowiedział - „w celu zapobieżeniu grabieży i utraty części powyższego majątku PKP S.A. wyraził zgodę na sprzedaż złomu stalowego wbudowanego w tory ...". Z końcem 2015 r. pozyskano informację z Dyrekcji PKP PLK Oddział w Białymstoku, że na przełomie 2016 i 2017 r. na linii nr 36 Łapy - Ostrołęka zostanie wznowiony ruch pociągów towarowych i osobowych w związku z realizacją prac modernizacyjnych na linii Łapy - Małkinia - Sądowną. I faktycznie wszystkie znaki wskazują, że taki ruch tranzytowy z Łap przez Sokoły i Ostrołękę do Warszawy będzie się odbywał. Dlatego też prowadzono rozmowy z miejscowymi przedsiębiorcami, aby reaktywować wykorzystanie bocznicy towarowej w Sokołach dla celów transportu towarów koleją. W dniu 09.02.2016 r. w  Oddziale PKP Nieruchomości w Białymstoku pozyskano informację, że część towarowa stacji kolejowej w Sokołach zostanie zlikwidowana w marcu 2016 r. Lokalni przedsiębiorcy zwrócili się z prośbą o pomoc. Ściągnęliśmy z kraju najlepszych ekspertów w dziedzinie kolejnictwa i zapadła decyzja, że Samorząd Gminy Sokoły powinien przejąć tę bocznicę. Rozmowy w tej sprawie są nadal prowadzone. Zdjęcia 
 
15. Gmina Sokoły przekazała nieruchomość pod nowy Posterunek Policji
W 2017 r. została przekazana nieruchomość położona przy ul. Nowy Świat 16 w Sokołach dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na budowę nowego budynku Posterunku Policji w Sokołach. Projekt zagospodarowania działki 
 
  
16. Studium możliwości występowania i wykorzystania wód podziemnych zaliczonych do kopalin
 
17. Przeprowadzano badania archeologiczne na „Zamczysku” w Waniewie, które mają na celu uatrakcyjnienie istniejącej kładki edukacyjnej i poznanie historii zamku.

W 2018 r. planowana jest realizacja następujących inwestycji:
 • przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kruszewo-Brodowo i Nowe Racibory o łacznej długości 1.131,50 m.; 
 • przebudowa z rozbudową ul. Mazowieckiej w miejscowości Sokoły;
 • przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzące;
 • przebudowa drogi gminnej w obrębie wsi Kowalewszczyzna.
 • realizacja projektu pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym na terenie Gminy Sokoły”
 • realizacja projektu pn. „Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Kowalewszczyzna”
 • budowa gminnego targowiska „Mój Rynek” w Sokołach
 • kontynuacja realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Drągach oraz budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od miejscowości Dworaki Staśki do istniejącej oczyszczalni ścieków w Sokołach”
 • przebudowa ul. Ogrodowej i Szkolnej w Sokołach
 • realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie centrum Sokół”

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku: Załącznik Nr 3

ODMULENIE STAWU ORAZ REKULTYWACJA DZIAŁKI POPRZEZ ZAŁOŻENIE ZIELENI WRAZ Z BUDOWĄ MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCOWOŚCI CHOMICE

Projekt współfinansowany jest z Osi 4 Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi