bip

 

Gmina Sokoły posiada gminną ewidencję zabytków, która zgodnie z wymogami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ma formę zbioru kart adresowych zabytków.

Gminna ewidencja stanowi zbiór otwarty, w razie potrzeby będzie uzupełniana i weryfikowana.

Ewidencja Zabytków Gminy Sokoły obejmuje wszystkie obiekty zabytkowe objęte ochrona prawną poprzez wpis do rejestru zabytków województwa podlaskiego oraz obiekty z wojewódzkiej ewidencji zabytków, w tym także stanowiska archeologiczne. Łącznie, gminna ewidencja zabytków Gminy Sokoły obejmuje dwadzieścia dziewięć obiektów zabytkowych oraz 166 stanowisk archeologicznych.

 

Załączniki