Gmina Sokoły informuje, że dnia 30 listopada 2022 roku została zawarta umowa nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0620/22-00 o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych – plac zabaw przy Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Sokołach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Sokoły poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej zlokalizowanej w centrum miejscowości Sokoły przy ul. Kolejowej 3 i przywrócenie jej funkcji społecznych.

Cele szczegółowe:

  • rewitalizacja terenu przy ul. Kolejowej 3 zidentyfikowanego jako obszar zdegradowany w miejscowości Sokoły poprzez przywrócenie jego funkcji społecznych, w tym głównie rekreacyjno-wypoczynkowych,
  • poprawa atrakcyjności i estetyki zdegradowanej przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej 3 w Sokołach poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie degradowanej i nieużytkowanej przestrzeni,
  • wzrost integracji lokalnej społeczności poprzez zapewnienie mieszkańcom miejscowości Sokoły oraz całej gminy dostępu do ogólnodostępnej przestrzeni i infrastruktury publicznej,
  • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Sokoły oraz całej gminy przebywających w centrum Sokół,
  • wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Sokoły poprzez stworzenie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej.

W wyniku realizacji projektu zostanie uporządkowana i zagospodarowana przestrzeń publiczna zlokalizowana w centrum miejscowości Sokoły przy ul. Kolejowej 3. W ramach inwestycji zaprojektowano:

a) demontaż istniejących urządzeń i zabawek, montaż nowych urządzeń wraz z nową lokalizacją,

b) wymianę nawierzchni piaskowej,

c) na części placu zabaw nawierzchnie bezpieczną.

Wartość wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji:

  • powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją  – 0,11 ha
  • otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach wiejskich – 1 089,66 m².

Całkowita wartość projektu - 537.459,93 zł

Wysokość dofinansowania  - 291.124,12 zł

Wkład własny Beneficjenta - 235.797,38 zł

Wójt

Józef Zajkowski