bip

 

Gmina Sokoły realizuje projekt „Cyfrowa gmina” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Umowa o powierzenie grantu o numerze 3078/1/2021 została zawarta pomiędzy Gminą Sokoły a Skarbem Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Celem głównym programu jest wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.  

W ramach przyznanego grantu  zostanie przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa, zostaną zakupione  monitory i urządzenie wielofunkcyjne z funkcją skanowania,  planowane jest wdrożenie oprogramowania dedykowanego do elektronicznego obiegu i zarządzania dokumentacją EZD PUW oraz uruchomienie e-usług w zakresie podatków i opłat lokalnych, obsługi płatności a także komunikacji pozwalającej na przesyłanie informacji z programów dziedzinowych do systemu EZD PUW. 

Wartość projektu: 170 370,00 zł,

w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich - POPC: 170 370,00 zł

Wkład własny Gminy Sokoły:  0 zł.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania: 27 lipiec 2023 r.

Wójt

Józef Zajkowski