bip

 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sokoły

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Górne stawki opłat za odbierania odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych