bip

 

 

 

Gmina Sokoły informuje, że dnia 21.04.2021 roku została zawarta umowa nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0473/20-00 o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej 3 w Sokołach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Sokoły poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej zlokalizowanej w centrum miejscowości Sokoły przy ul. Kolejowej 3 i nadanie jej nowych funkcji społecznych. Celami szczegółowymi projektu są:

-      rewitalizacja terenu przy ul. Kolejowej 3 zidentyfikowanego jako obszar zdegradowany miejscowości Sokoły poprzez nadanie mu nowych funkcji społecznych, w tym głownie rekreacyjno-wypoczynkowych,

-      poprawa atrakcyjności i estetyki zdegradowanej przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej 3 w Sokołach poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie nieużytkowanej przestrzeni,

-      wzrost integracji lokalnej społeczności poprzez zapewnienie mieszkańcom miejscowości Sokoły oraz całej gminy dostępu do ogólnodostępnej przestrzeni i infrastruktury publicznej,

-      poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Sokoły oraz całej gminy przebywających w centrum Sokół,

-      wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Sokoły poprzez stworzenie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej i propagowanie zdrowego stylu życia (uzdrowiskowy charakter tężni solankowej).

W wyniku realizacji projektu zostanie uporządkowana i zagospodarowana przestrzeń publiczna zlokalizowana w centrum miejscowości Sokoły przy ul. Kolejowej 3. W ramach inwestycji zaprojektowano na tym obszarze altanę z halogeneratorem tężni solankowej z pergolą, niezbędną infrastrukturą techniczną, remont budynku gospodarczego na potrzeby tężni oraz elementy małej infrastruktury.

Wartość wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji:

-      powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją  – 0,10 ha

-      liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt.

-      otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach wiejskich – 969,43 m².

Całkowita wartość projektu - 342.560,04 zł

Wysokość dofinansowania  - 291.176,03 zł

Wkład własny Beneficjenta -   51.384,01 zł