Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedsiębiorca zamierzający odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie, na której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Przypominam, że zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań. Sprawozdanie należy przekazywać Wójtowi Gminy Sokoły w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego dotyczy.