Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Sokoły przy ul. Nowy Świat 37 (działka o nr ewidencyjnym 22, obręb Sokoły) prowadzony jest przez firmę MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok, tel. (85) 737 10 88, tel. kom. 509-959-558. Punkt czynny jest w każdą sobotę w godz. 8:00 - 16:00.

W PSZOKu nieodpłatnie przyjmowane są wyłącznie odpady pochodzące z gospodarstw domowych, takie jak:

 • papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
 • tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe,
 • szkło i opakowania ze szkła,
 • odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
 • przeterminowane leki,
 • zużyte termometry,
 • chemikalia, farby, rozpuszczalniki i opakowania po nich,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • elementy oświetleniowe, świetlówki, żarówki energooszczędne, itp.,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • okna oraz szkło płaskie okienne,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • styropian,
 • papa odpadowa,
 • zużyte opony w tym również opony z pojazdów i maszyn rolniczych,
 • tekstylia i odzież,
 • opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin,
 • przeterminowane środki ochrony roślin,
 • przeterminowane środki chemii gospodarczej i opakowania po nich,
 • oleje spożywcze oraz odpadowe i opakowania po nich,
 • przeterminowane materiały budowlane typu cement, gips, zaprawy murarskie,
 • popiół.

Odpady z działalności gospodarczej są przyjmowane odpłatnie wg Cennika zawartego w Regulaminie funkcjonowania PSZOKu.