W związku z otrzymanymi w ostatnim czasie od firmy MPO Sp. z o.o.  w Białymstoku zgłoszeniami o niewłaściwej bądź niepełnej segregacji odpadów  w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Sokoły, przypominam mieszkańcom Gminy Sokoły  o ustawowym obowiązku prowadzenia selektywnego zbierania wytworzonych przez siebie odpadów zgodnie z wymaganiami określonymi w Uchwale Rady Gminy Sokoły w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sokoły oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r.  w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Od tego, w jaki sposób odpady zostaną rozdzielone w naszym gospodarstwie domowym, zależy, ile z nich zostanie poddanych recyklingowi. Prawidłowa segregacja oznacza redukcję ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na niższe koszty ponoszone przez gminę (czyli wszystkich mieszkańców) i daje lepszy wskaźnik poziomu recyklingu odpadów. Zwracam uwagę, że w pojemniku/worku na odpady zmieszane nie mogą znaleźć się odpady segregowane (papier, tworzywa sztuczne, metale, szkło, popiół) oraz odpady niebezpieczne, w tym, np. odpady weterynaryjne (przede wszystkim igły ze strzykawkami), a także folie, siatki po belach i sznurki.

Ustawowy poziom recyklingu ustalony dla samorządów z roku na rok jest coraz wyższy i  trudniejszy do osiągnięcia dla gminy.

Niestety w dalszym ciągu nie wszyscy mieszkańcy naszej gminy rozumieją potrzebę segregacji odpadów oraz pozbywania się ich w sposób właściwy.

Przypominam, że brak prawidłowej segregacji będzie skutkował naliczeniem podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która obecnie  wynosi 44,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Zwracam uwagę, że zgodnie z ww. regulaminem podmiot odbierający odpady komunalne powiadamia właściciela nieruchomości maksymalnie dwukrotnie o nieprawidłowej segregacji, z tym że w przypadku pierwszego stwierdzenia tego faktu umieszcza na widocznym miejscu na worku lub pojemniku naklejkę w pomarańczowym kolorze z następującą treścią: ,,Niewłaściwa segregacja! Posegreguj jeszcze raz.”. W przypadku kolejnego naruszenia zasad segregacji odpadów komunalnych właściciel nieruchomości zostanie powiadomiony o zaistniałym fakcie poprzez umieszczenie naklejki w kolorze czerwonym o treści: ,,Nadal źle segregujesz. Zostanie naliczona opłata podwyższona”. Przedsiębiorca wówczas odbierze te odpady i niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Urząd Gminy Sokoły załączając dokumentację fotograficzną potwierdzającą niewłaściwą segregację. Następnie Wójt wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydaję decyzję określającą wysokość opłaty, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej o której mowa wyżej.

Jednocześnie informuje, że zasady segregacji obowiązujące na terenie gminy Sokoły dostępne są na stronie internetowej gminy pod adresem www.sokoly.pl w zakładce gospodarka odpadami, pod pozycją Segregacja odpadów komunalnych oraz opisane są w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych na 2023 rok, który to każdy właściciel nieruchomości powinien otrzymać od firmy odbierającej odpady komunalne. Ponadto pracownicy MPO z Białegostoku, w celu usprawnienia selektywnej zbiórki odpadów i tym samym zwiększania ilości odbieranych odpadów segregowanych, przekażą w najbliższym czasie wszystkim właścicielom nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych) ulotki z zasadami segregacji odpadów komunalnych.

W związku z powyższym proszę o poważne potraktowanie sprawy i przestrzeganie zasad segregacji.

Wójt 

Józef Zajkowski