bip

 

Szkoła Podstawowa w Sokołach zaprasza do składania ofert na „Remont sal lekcyjnych nr 005, 006, 009 oraz korytarza 004 w Szkole Podstawowej w Sokołach” - zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Oferty na wykonanie prac budowlano-remontowych wraz z kosztorysem ofertowym należy składać w Szkole Podstawowej w Sokołach  ul. Kościelna 5 w terminie do dnia 20.06.2024 r. do godziny 10:00.

Kryterium wyboru oferty:

Cena – 100%

Termin realizacji zamówienia od dnia 24.06.2024 r. do 14.08.2024 r.

Wszystkie materiały mające być wykorzystane w pracach budowlanych muszą zostać wcześniej zaakceptowane przez inwestora. W tym celu wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji inwestorowi karty materiałowe i certyfikaty co najmniej dwa dni przed ich planowanym wbudowaniem.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (86) 2741-075, 690-356-813 lub osobiście w szkole w godzinach pracy placówki od 8.30 do 14.30.

Dyrektor SP w Sokołach

Waldemar Kikolski

Załączniki