bip

 

Gmina Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły ogłasza, że w dniu 18.04.2024 r. o godz. 10:15 w pokoju nr 5 tutejszego urzędu odbędzie się przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę części zabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 1,7875 ha, będącej własnością Gminy Sokoły, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 45/1 o pow. 1,8100 ha, położonej w obrębie Sokoły M, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW LM1W/00029320/7.

Okres trwania dzierżawy: 3 lata

Termin składania ofert: do dnia 18.04.2024 r, do godz. 10:00.

Ofertę należy złożyć w opisanej, podpisanej i zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg ograniczony – działka 45/1, obręb Sokoły M”.

I. Opis przedmiotu dzierżawy

Nieruchomość gruntowa ogrodzona, zabudowana, przystosowana do handlu zwierzętami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 67) w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt. W skład przedmiotu dzierżawy wchodzi:

 • Centrum Wystawienniczo-Targowe w Sokołach składające się z:
 • dwóch stalowych hal z dachem łukowym o wymiarach 17,8 m x 40,0 m oraz
  11,87 m x 40,0 m;
 • łącznika o wym. 4,5 m x 4,74 m;
 • części socjalnej o wym. 6,6 m x 18,0 m;
 • teren utwardzony o powierzchni 13 194,30 m2.

Teren przeznaczony jest do organizowania imprez targowo-wystawienniczych, kulturalnych, edukacyjnych – skierowanych do społeczności wiejskiej celem jej aktywizacji, jak również do organizacji różnorodnych aukcji, warsztatów, konferencji, szkoleń, wydarzeń edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci oraz imprez o charakterze rozrywkowym (koncerty, widowiska sportowe). W budynku Centrum Wystawienniczo-Targowego mogą odbywać się także targi, wystawy, pokazy lub konkursy zwierząt

Do dnia dzisiejszego w Centrum Wystawienniczo-Targowym odbyły się m.in. następujące wydarzenia:

 • konferencja pt. „Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników dzięki ograniczeniu roli pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny”;
 • Jesienny Bazarek z regionalnymi produktami, rękodziełami i antykami;
 • konferencja historyczna pt. „Byliście – Jesteśmy. Pamięci ofiar Operacji Polskiej NKWD 1937-1938”;
 • dwie Podlaskie Aukcje Bydła Hodowlanego;
 • konferencja pt. „Rolnictwo precyzyjne w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej”;
 • pierwszy EKO-REGIO-TARG z eko-produktami regionalnymi;
 • półkolonie dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym;
 • pokaz sprzętu wojskowego 12 Brygady Zmechanizowanej Wojsk Obrony Terytorialnej;
 • dożynki Gminno-Parafialne w Sokołach;
 • konferencja dla rolników pod hasłem: „Quo vadis Hodowco”;
 • I Podlaskie Warsztaty Architektoniczno-Budowlane;
 • szkolenie żołnierzy Obrony Terytorialnej z 15 batalionu lekkiej piechoty Dąbrowa Moczydły;
 • jarmark świąteczny bożonarodzeniowy;
 • ferie dla dzieci i młodzieży;
 • szkolenie Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Szczegółowy opis zabudowy terenu określony jest w dokumentacji technicznej, z którą można zapoznać się pod linkiem: https://megawrzuta.pl/download/58bdd96a568c3c62e2e2cd720e63c082.html

Istnieje możliwość obejrzenia obiektu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Dzierżawca zobowiązany będzie do pobierania opłaty targowej. Z tytułu wykonywania czynności związanych z pobieraniem opłat i kompleksowej obsługi targów, wydzierżawiający zapłaci dzierżawcy 90% wartości pobranej opłaty targowej.

Wymagania dotyczące funkcjonowania obiektu:

 1. Funkcjonowanie targowiska w każdy wtorek jako ogólnodostępnego bez możliwości pobierania dodatkowych opłat za placowe.
 2. Umożliwienie prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym bez możliwości pobierania opłaty targowej i opłaty za placowe.

Nieruchomość obciążona jest służebnością przesyłu ustanowioną na czas nieoznaczony na rzecz spółki: PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie oraz zapewnienie możliwości dojazdu/dostępu do stacji bazowej sieci telefonii komórkowej.

II. Uzasadnienie wyboru formy przetargu: pisemny ograniczony

Z uwagi na wymagane doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami została wybrana forma przetargu ograniczonego.

Wyznacza się termin pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 12.04.2024 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imiona i nazwiska oraz adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
 • dokument potwierdzający doświadczenie w administrowaniu min. 2 obiektami publicznymi przez okres min. 1 roku.

Brak zgłoszenia w wyznaczonym terminie uniemożliwi udział w przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Gminy
w Sokołach oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż do dnia 11.04.2024 r.

Urząd Gminy Sokoły zastrzega o możliwości unieważnienia postępowania bez podania przyczyny (bez podania uzasadnienia) na każdym z etapów przetargu – nie będzie to stanowiło podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta.

Szczegółowe informacje na temat niniejszego ogłoszenia można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Sokołach w pokoju nr 28 lub pod numerami tel.: (86) 476-30-10 wew. 328, 519-412-532, 502-627-615 – Wójt Gminy Sokoły oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sokoły.

Sokoły, 18.03.2024 r.

Wójt Gminy Sokoły

Józef Zajkowski

Załączniki