bip

 

Urząd Gminy Sokoły informuje, że producent rolny ma możliwość złożenia wniosku do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych, o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2024 r

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przysługuje producentowi rolnemu. Jest nim osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Rolnik, który będzie chciał uzyskać zwrot podatku akcyzowego powinien złożyć odpowiedni wniosek w następujących terminach:

od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. wraz z fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,

- od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r.  wraz z fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r.

W przypadku złożenia kopii faktur VAT należy okazać do wglądu oryginały.

Ponadto producenci rolni posiadający bydło, owce, kozy, świnie, konie do wniosku powinni dołączyć zaświadczenie z ARiMR o średniej rocznej liczbie DJP bydła, świń, owiec, kóz, koni będących w posiadaniu rolnika w 2023 roku.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej pozostała ustalona  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2674) i wynosi w 2024 roku 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego.          

Limit ustala się jako sumę kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego:

  • liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku (110 x 1,46 = 160,60 zł, czyli 160,60 zł x ilość ha użytków rolnych)
  • liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (58,40 zł x DJP)
  • liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (5,84 zł x DJP)
  • liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP owiec będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (58,40 zł x DJP)
  • liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (58,40 zł x DJP)
  • liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (58,40 zł x DJP).

Wypłaty dokonywane będą w terminie przewidzianym w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  wykorzystywanego do produkcji rolnej, tzn:

- od 1 do 30 kwietnia 2024 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

- od 1 do 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem: 86 47-630-10 wew. 322.

Załączniki