bip

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam Pana/Panią, że zwołałem XLV Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 28 grudnia 2023 roku (czwartek).

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10:00.

Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10.

 

Transmisja obrad odbędzie się tutaj: https://portal.posiedzenia.pl/SOKOLY?action=live

 

 Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XLIV Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 • uchwalenia budżetu Gminy Sokoły na 2024 rok;
 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2024-2032;
 • zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
 • uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028;
 • podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028;
 • określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych pomocą wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
 • przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sokoły na lata 2023-2026;
 • wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do spółdzielni energetycznej o nazwie "Spółdzielnia Energetyczna Sokoły" z siedzibą w Sokołach;
 • pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;
 • zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
 • przyjęcia zasad udzielania dotacji spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania;
 • opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły;
 • ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sokoły na 2024 rok;
 • ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Sokoły na 2024 rok.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie obrad.

 

Sokoły, 2023.12.19

Przewodniczący Rady

Krzysztof Grabowski