bip

 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 2

WTZ Stare Racibory

 

Kontakt:

Stare Racibory 4
18-218 Sokoły
tel. 86 4761228

Organ prowadzący: Stowarzyszenie Pomocy Szansa

Rozpoczęcie działalności: 2006

6 pracowni tematycznych:

- pracownia artystyczna

- pracownia wikliny

 - pracownia techniczno-stolarska

 - pracownia papieru

 - pracownia ogrodnicza

 - pracownia umiejętności społecznych

Ilość pracowników: 17

Fachowcy: psychoterapeuci, psycholog, doradca zawodowy , specjalista komunikacji, terapeuta uzależnień, terapeuta zajęciowy, oligofrenopedagog, terapeuta TSR, socjoterapeuta, arteterapeuta, trener pracy, księgowa

Ilość uczestników: 60

Uczestnikiem wtz może być osoba która ukończyła 18 r.ż., posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniami do wtz oraz ustalony stopień niepełnosprawności: umiarkowany lub znaczny. Powyższy dokument wydawany jest przez Miejski/Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności.

Działalność:

- prowadzenie rehabilitacji społeczno-zawodowej w oparciu o techniki terapii zajęciowej

- doradztwo zawodowe

- trening umiejętności społecznych

- zajęcia artystyczne: muzyczne, aktorskie, rękodzielnicze

- realizacja własnych projektów dot. edukacji prowadzenia zdrowego stylu życia, aktywności sportowej , zdrowia psychicznego, treningu kompetencji społeczno-zawodowych,

- organizacja staży zawodowych, podjęcia zatrudnienia w ZAZ

- wsparcie psychologiczno-psychiatryczne

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, prawnych, zdrowotnych

- wsparcie uczestników i ich rodzin w środowisku zamieszkania

Plany:

- rozbudowa infrastruktury

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MD CARE” sp. z o.o.

 

NZOZ MD Care Dworaki Staki

 

Kontakt:

Dworaki Staśki 46
18-218 Sokoły
tel. 86 4763421 | 533318834

Organ prowadzący: NZOZ „MD CARE” sp. z o.o.

Rozpoczęcie działalności: 2009

Centrum Rehabilitacji i Adaptacji obejmuje:

- Stacjonarny i Dzienny Oddział Psychogeriatrii

- Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

- Zakład Rehabilitacji

Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych:

- Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

- Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

- Dzienny i Całodobowy Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Ilość pracowników: 84

Szanse rozwoju:Fachowcy: lekarze, pielęgniarki różnych specjalizacji (m.in. psychiatrzy, chorób wewnętrznych, seksuolodzy), terapeuci, psycholodzy, rehabilitanci, administracja

Ilość uczestników: 134

Działalność:

- opieka nad pacjentami w różnym wieku i cierpiących z rożnych powodów somatycznych, psychosomatycznych, emocjonalnych i psychicznych

- opieka psychogeriatryczna i długoterminowa

- rehabilitacja osób po udarach, wypadkach, czy cierpiących na różne zaburzenia (np. zaburzenia żywienia, seksualne)

- terapie nerwicowe

- terapie uzależnień od alkoholu

- terapie uzależnień od substancji psychoaktywnych

Szanse rozwoju:

- opieka nad pacjentami w różnym wieku i cierpiących z rożnych powodów somatycznych, psychosomatycznych, emocjonalnych i psychicznych

- opieka psychogeriatryczna i długoterminowa

- rehabilitacja osób po udarach, wypadkach, czy cierpiących na różne zaburzenia (np. zaburzenia żywienia, seksualne)

- terapie nerwicoweSzanse rozwoju:

- terapie uzależnień od alkoholu

- terapie uzależnień od substancji psychoaktywnych

- zmiany demograficzne powiatu

- stały wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze i psychogeriatryczne,

- zmiany tempa życia, stres, niepewność bytu, zmiany klimatu, powodują narastanie stresu w pracy i rozwój chorób cywilizacyjnych, tj. zaburzeń nerwicowych

- trendy zdrowia populacyjnego

- NZOZ „MD CARE” rozpoczyna projekty związane z zaburzeniami nerwicowymi, ich charakterystyką i sposobami radzenia sobie z tymi problemami. Ma to podnieść świadomość pacjentów i nauczyć ich radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

 

OREW Perki Karpie

 

Kontakt:

Perki Karpie 1
18-218 Sokoły
tel. 666047494rsztaty Terapii Zajęciowej nr 2

Organ prowadzący: Sokolskie Stowarzyszenie Rozwoju

Rozpoczęcie działalności: 2019

Obejmuje:

1. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

2. Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (od 01.09.2020)

Pracownie w szkole przysposabiającej do pracy:

- gospodarstwo domowe

- introligatorsko- biurowe

- rękodzieło i naprawy

Ilość pracowników: 14

Fachowcy: kadra pedagogiczna/kadra specjalistyczna (nauczyciel-terapeuta oligofrenopedagog, nauczyciel-terapeuta specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel-terapeuta edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, arteterapeuta, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej i NDT Bobath, logopeda, psycholog, pielęgniarka, dogoterapeuta /felinoterapeuta, terapeuta treningu umiejętności społecznych

Ilość uczestników: 23

OREW to specjalistyczna placówka edukacyjna dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością sprzężoną w wieku od 3 do 25 lat.

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy jest przeznaczona dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym lub dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy ukończyli szkołę podstawową, do 24 roku życia.

Działalność

- spełnianie obowiązku szkolnego

- zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze,

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- trening umiejętności społecznych

- terapia dostosowana do indywidualnego rozwoju dziecka: logopedia, rehabilitacja, zajęcia z psychologiem, integracja sensoryczna, terapia NDT Bobath

- terapie i metody wspomagające np.: hipoterapia, dogoterapia, felinoterapia, Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu, integracja odruchów dynamicznych i posturalnych, terapia neurotaktylna

- przysposobienie do pracy czyli wykształcenie ogólnych umiejętności oraz efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, w tym także praktyczne przysposobienie do podjęcia zatrudnienia na otwartym chronionym rynku pracy

- oferta dla rodziców tj. wycieczki, warsztaty, wykłady, pokazy

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna, grupa wsparcia, indywidualne konsultacje

Plany:

- kreowanie pozytywnego obrazu Ośrodka w środowisku lokalnym

- działalność zespołu ds. promocji Ośrodka, prowadzenie stron www, współpraca z mediami, organizowanie i współorganizowanie imprez środowiskowych, zabaw integracyjnych, akcji charytatywnych, wystaw tematycznych, przyjazdów gościnnych z innych placówek, konferencji, wyjazdów studyjnych

- propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych, organizowanie zawodów sportowych, pokazów zdrowej żywności, organizowanie akcji ekologicznych

- utrzymywanie placówki w odpowiednim stanie technicznym

- doposażenie placówki w nowoczesne pomoce dydaktyczne, specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, tablice interaktywne, komputery

- wprowadzenie nowoczesnych, innowacyjnych form terapii i wspomagania rozwoju dziecka poprzez szkolenie kadry oraz zakup sprzętu

 

Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjne ZAZ Krzyżewo

 CTR ZAZ Krzyewo

 

Kontakt:

Krzyżewo 30
18-218 Sokoły
tel. 513816376

Organ prowadzący: Fundacja „Praca dla Niewidomych”

Rozpoczęcie działalności: 2016

Działy

- hotelowy

- gastronomiczny

- gospodarczy

- stajnia

- rehabilitacja

- recepcja

Ilość pracowników: 56 (w tym 40 osób niepełnosprawnych)

Fachowcy: kierownik zakładu, samodzielna księgowa, pomoc księgowej, pracownik CIT, pielęgniarka, fizjoterapeuta, instruktor ds. gospodarczych/kierowca, instruktor ds. obsługi stajni, instruktor ds. obsługi kuchni, asystent ds. żywienia, intendent/pomoc kuchenna, instruktor ds. hotelarstwa, pracownik gospodarczy

Działalność:

- nauka zawodów: gastronomicznego, hotelarskiego, rolniczego a także rehabilitacja medyczna i społeczna zatrudnionych osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

- wykonywanie usług z zakresu hotelarstwa (pensjonat: 34 miejsca noclegowe, pokoje z łazienkami; hotelik: 44 miejsca noclegowe, łazienki na wspólnym ciągu komunikacyjnym)

- wykonywanie usług z zakresu gastronomii

- wykonywanie usług z zakresu rehabilitacji

- masaże

- grota solna

- nauka jazdy konnej, hipoterapia, przejażdżki bryczką

- wynajem sal konferencyjnych

- udostępnianie zaplecza rekreacyjno-sportowego

- możliwość wypożyczenia rowerów, kijów nordic walking

- organizowanie ognisk czy innych imprez okolicznościowych

Szanse rozwoju:

- zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

- rozwój działalności polegający na: promocji usług rehabilitacyjnych oraz hipoterapeutycznych, usług z zakresu jazdy konnej oraz rozwój działalności hotelarskiej poprzez zwiększenie ilości miejsc noclegowych co wiąże się z podniesieniem jakości usług hotelarskich

- udział w projektach wspomagających rozwój osób niepełnosprawnych

- budowa krytej ujeżdżalni

- budowa dużej Sali konferencyjnej z zapleczem gastronomicznym

- budowa basenu

 

Centrum Integracji Społecznej w Sokołach

CIS Sokoy 

 

Kontakt:

ul. Kolejowa 3
18-218 Sokoły
tel. 531306823

Organizator: Gmina Sokoły

Rozpoczęcie działalności: 2020

Szkolenie w zawodach:

- pracownik terenów zielonych

- opiekun osób starszych

Ilość pracowników: 3 + umowy zlecenia

Fachowcy: kierownik CIS, instruktor reintegracji społecznej, instruktor reintegracji zawodowej

(dodatkowo: psycholog, socjoterapeuta, pracownik socjalny, terapeuta uzależnień, doradca zawodowy)

Ilość uczestników: 15

Uczestnikiem może być osoba długotrwale bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy z Gminy Sokoły, Gminy Kobylin Borzymy i Gminy Łapy (osoby w wieku aktywności zawodowej m. in. osoby bezrobotne, niepełnosprawne, doświadczające trudności życiowych, spełniające kryteria wykluczenia społecznego).

Działalność:

- rekrutacja uczestników we współpracy z GOPS

- różnorodne działania organizacyjne