Zakończenie rzeczowe realizacji zadania: 20.11.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 1.879.605,00 zł

Wysokość dofinansowania: 1.106.571,00 zł

Wkład własny Beneficjenta:   773.034,00 zł

Projektowana droga gminna ma za zadanie zapewnić ciąg komunikacyjny pomiędzy drogą gminną a drogą powiatową Nr 1527B. W ramach projektu zostanie wykonana droga gminna o długości 685,9 m i szerokości 5,0 m. Początek i koniec projektowanej drogi stanowią 2 skrzyżowania zwykłe trójwylotowe z w/w drogami. W km 0+414,5 występuje jedno włączenie drogi bocznej o nawierzchni kruszywowej w postaci zjazdu publicznego. Po lewej stronie jezdni na długości 310 m zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0 m wykonany z kostki brukowej. Po obu stronach drogi zaprojektowano pobocza gruntowe szerokości 0,75 m. Po prawej stronie zlokalizowano rów przydrożny. Do poszczególnych działek zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokości 4,5/5,0 m. Wysokościowo projektowaną nawierzchnię dowiązano do istniejących rzędnych dróg oraz rzędnych posesji wzdłuż projektowanego odcinka. Zaprojektowano spadki nawierzchni zapewniające prawidłowe odwodnienie.