Całkowita wartość zadania – 2.724.736,46 zł, w tym:

- wartość dotacji celowej z budżetu państwa – 1.148.064,41 zł
- środki własne Gminy Sokoły – 1.576.672,05 zł