Gmina Sokoły w ramach umowy nr 9 G/2018 z dnia 05.06.2018 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim – Bogdanem Paszkowskim a Gminą Sokoły reprezentowaną przez Józefa Zajkowskiego – Wójta Gminy Sokoły realizuje inwestycję ze środków pochodzących z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa i budowa dróg gminnych nr 106396B ul. Ogrodowa i nr 106397B ul. Szkolna w miejscowości Sokoły celem powiązania z drogami wyższej kategorii” realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Całkowita wartość zadania - 4.200.395,06 zł, w tym:

- wartość dotacji celowej z budżetu państwa – 1.615.659,60 zł

- środki własne Gminy Sokoły – 2.584.735,46 zł

Planowany termin zakończenia zadania – rok 2018