1

Gmina Sokoły informuje, że dnia 23.12.2019 roku została zawarta umowa nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0371/19-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Sokołach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej 30 osób, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego zamieszkujących na terenie Gminy Sokoły, Kobylin Borzymy, Łapy poprzez uczestnictwo w reintegracji społecznej i zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w okresie od 01.02.2020 r. do 31.03.2022 r.

Projekt skierowany jest do osób, które doświadczają wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki (osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w tym z POPŻ., dysfunkcjami lub deficytami wpływającymi na obniżenie szans na rynku pracy, tj. np. uzależnienia, brak kwalifikacji zawodowych, itp.). 

W ramach projektu zostaną zatrudnione osoby do kierowania i obsługi CIS-u jak również doradcy zawodu, psycholog, socjoterapeuta, terapeuta uzależnień. 

Koszty związane z wynagrodzeniem jak również z bieżącym utrzymaniem obiektu, wyżywieniem, materiałami i narzędziami niezbędnymi do nauki zawodu przewidziane są w ramach projektu.

Uczestnicy będą szkoleni w kierunkach: rękodzieło, roboty porządkowo-budowlane, usługi opiekuńcze. W ramach projektu uczestnicy będą otrzymywać zasiłki integracyjne z Funduszu Pracy. 

Wartość wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji:

• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 26 osób (19 kobiet, 7 mężczyzn),

• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 8 osób (6 kobiet, 2 mężczyzn),

• wskaźnik efektywności społecznej co najmniej 34% w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 34 %,

• wskaźnik efektywności społecznej co najmniej 34% w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34 %, 

• wskaźnik efektywności zatrudnieniowej co najmniej w 12% w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 12 %,

• wskaźnik efektywności zatrudnieniowej co najmniej 25% w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 25 %.

Całkowita wartość projektu - 1.206.363,60 zł

Wysokość dofinansowania - 909.180,60 zł

Wkład własny Beneficjenta 297.183,00 zł