logotyp-ue
Gmina Sokoły informuje, że dnia 21.11.2018 roku została zawarta umowa nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0192/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury o Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Sokoły” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
Celem projektu jest wzmocnienie standardu życia mieszkańców LGD N.A.R.E.W. oraz eliminacja problemów związanych z niską dostepnością do usług integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej – poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury o Centrum Integracji Społecznej w miejscowosci Sokoły. Celami dodatkowymi projektu są:
  • świadczenie kompleksowej pomocy dla osób zagożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację indywidualnych programów integracji społecznej i zawodowej, organizację działań doradczych, aktywizujących,
  • aktywizacja środowiska lokalnego na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrażanie programów społecznych, wsparciu ich otoczenia,
  • reintegracja zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy Sokoły poprzez aktywne funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej.
W wyniku realizacji proejktu zostanie rozbudowany budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołach o 3 sale dydaktyczne, salę terapeutyczną i do spotkań z psychologiem oraz zaplecze kuchenne. 
Wartość wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji:
  • liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno - zawodowej – 1 szt.
  • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. 
Całkowita wartość projektu - 588.153,32 zł
Wysokość dofinansowania- 466.731,98 zł
Wkład własny Beneficjenta - 112.196,34 zł