Drukuj

Beneficjentem może być osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, wspólnicy spółki cywilnej. O pomoc może ubiegać się posiadacz gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, w którym wystąpiły szkody spowodowane przez wyżej wymienione zjawiska atmosferyczne. Pomoc może być przyznana, jeżeli wysokość szkód wynosi:
a) średnio powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich oraz
b) nie mniej niż 10 000 zł – w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich.
Ww. warunki muszą być spełnione łącznie. Szkody są szacowane przez komisję powoływaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód. Zakres, wysokość oraz kwalifikację szkód powstałych w gospodarstwie określa wojewoda wydając opinie w tym zakresie, na podstawie dokumentów sporządzonych przez ww. komisję.
Wspierane mogą być wyłącznie inwestycje dotyczące majątku produkcyjnego gospodarstwa rolnego takie jak: budowa, przebudowa, remont budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, stada podstawowego zwierząt gospodarskich, odtwarzanie sadów i plantacji wieloletnich, inwestycje w infrastrukturę gospodarstw.
Pomoc:
• ma formę refundacji do 90% kosztów kwalifikowalnych inwestycji,
• wynosi maksymalnie 130% wartości wszystkich strat powstałych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej w wyniku określonego zdarzenia, przy czym nie może być większa niż 300 tys. zł na gospodarstwo w okresie realizacji PROW 2007 – 2013.
Istnieje możliwość uzyskania zaliczki w wysokości 50% pomocy publicznej, która wypłacana jest po zawarciu umowy o przyznanie pomocy pomiędzy beneficjentem a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (warunkiem jest ustanowienie gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji odpowiadającej 110% kwoty zaliczki).
Szczegółowe zasady przyznawania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 169, poz. 1141, z późn. zm.).
Informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego działania podaje do publicznej wiadomości prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Informacja jest zamieszczana na stronie internetowej Agencji oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

 

Pomoc krajowa, o którą mogą ubiegać się producenci rolni w gospodarstwach których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Pomoc krajowa, o którą mogą ubiegać się producenci rolni w gospodarstwach których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę - poza odszkodowaniami wypłacanymi przez zakłady ubezpieczeń - mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:
1. Kredyt preferencyjny, zarówno obrotowy jak i inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn. zm.).
Kredyt inwestycyjny (nKL/01) może zostać przeznaczony m.in. na przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni, tuneli foliowych i innych budynków i budowli służących do produkcji rolniczej, poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych, uszkodzonych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych poprzez przeprowadzenie remontów kapitalnych oraz zakup w miejsce zniszczonych: ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych. Natomiast kredyt obrotowy może zostać przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego).
Oprocentowanie kredytów bankowych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ww. zjawiska atmosferyczne, którzy ubezpieczyli co najmniej 50 % powierzchni upraw rolnych lub co najmniej 50 % liczby zwierząt gospodarskich wynosi 0,1 %. Kredytobiorcy, którzy nie posiadają takich umów płacą obecnie odsetki od ww. kredytów w wysokości 4,05% w skali roku.
O kredyty te mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekracza:
• 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody lub średniej z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji w przypadku szkód w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich,
• kwotę 1050 zł – w przypadku szkód w środku trwałym.
Procedura ubiegania się o te kredyty obejmuje:
• uzyskanie pozytywnej opinii wojewody dotyczącej w szczególności zakresu i wysokości doznanych szkód, których oszacowania dokonuje komisja powołana przez wojewodę,
• złożenie w banku współpracującym z Agencją wniosku o kredyt wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez bank.
W danym roku banki mogą udzielać kredytów w terminach:
• do dnia 31 grudnia tego samego roku – w przypadku zgód na uruchomienie linii kredytowych wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja,
• do dnia 30 czerwca następnego roku – w przypadku zgód na uruchomienie linii kredytowych wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 grudnia.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela również gwarancji i poręczeń spłaty bankowych kredytów klęskowych - do wysokości 80% wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu bankowego, nie więcej niż 100 tys. zł.
Umowy o współpracy w zakresie dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych podpisały następujące banki: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., ING Bank Śląski S.A, BPH S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A i SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze.
2. Udzielanie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, pomocy stosownie do art. 41 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczenie społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn.zm.) w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty, a także umarzanie w całości lub w części bieżących składek.
3. Zastosowanie na podstawie art. 700 Kodeksu cywilnego przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych odroczeń w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego wnoszonego przez producentów rolnych.
4. Udzielanie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym.
Pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz urzędów gmin (z wyjątkiem pomocy udzielanej w ramach przyjętego uchwałą Nr 43/2012 Rady Ministrów programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania) jest udzielana w formie de minimis.

Informację przekazał:
Jerzy Mojkowski
Kierownik Oddziału Rolnictwa w PUW w Białymstoku