Wójt Gminy Sokoły informuje, iż na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) właściciel każdej nieruchomości niepodłączonej do sieci kanalizacyjnej, realizując obowiązek pozbywania się nieczystości ciekłych, czy to z wykorzystaniem zbiornika bezodpływowego (szamba), czy też przydomowej oczyszczalni ścieków, zobligowany jest zawrzeć w tym zakresie stosowną umowę z przedsiębiorcą posiadającym odpowiednie zezwolenie.

Ponadto w związku ze zmianą ww. przepisów Wójt Gminy Sokoły ma obowiązek skontrolowania, czy właściciel nieruchomości rzeczywiście tę umowę posiada, a jeśli tak, to czy na jej podstawie usługa pozbywania się nieczystości ciekłych jest świadczona zgodnie z odpowiednimi regulacjami ustawowymi i regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Sokoły. W przypadku gdy wójt nie przeprowadzi takiej kontroli zostanie na niego nałożona kara w wysokości od 10 do 50 tys. zł, zgodnie z art. 9z ust. 7 ww. ustawy. W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie podpiszą stosownych umów, wójt zobowiązany będzie zorganizować opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. W takim przypadku zostanie wydana z urzędu decyzja określająca między innymi obowiązek uiszczania opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych, wysokość opłaty wyliczona z zastosowaniem górnych stawek opłat, termin uiszczania opłaty oraz sposób i termin udostępniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w celu ich opróżniania.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z uchwałą Nr XVII/109/2020 Rady Gminy Sokoły z dnia 27 października 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokoły właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób systematyczny, z częstotliwością i w sposób gwarantujący nie przepełnienie zbiornika, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacyjnej.

Zwracam uwagę, że właściciele nowo powstałych budynków, które uzyskały pozwolenie na użytkowanie i są podłączone do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, zobowiązani są zgłosić do Urzędu Gminy Sokoły posiadanie takiego zbiornika lub oczyszczalni na druku zgłoszeniowym dostępnym w Urzędzie Gminy Sokoły pok. 34 oraz na stronie internetowej bip Urzędu Gminy Sokoły w zakładce - druki do pobrania https://bip-ugsokoly.wrotapodlasia.pl/druki_do_pobrania/ .

W związku z powyższym właściciele nieruchomości którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnienie zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków powinni to uczynić niezwłocznie ponieważ to oraz dowody uiszczania opłat za te usługi będzie m.in. tematem kontroli z Urzędu Gminy Sokoły, która nastąpi w najbliższym czasie.

Proszę o poważne potraktowanie niniejszej sprawy i realizację obowiązków wynikających z wyżej wymienionych przepisów.

Poniżej podaję wykaz podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sokoły:

  1. MPO Sp. z o.o. w Białymstoku, tel. 85 6768300
  2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sokołach, tel. 86 4763124
  3. WC Serwis Polska Spółka z o.o. w Zabrzu, tel. 322 784 531
  4. TOI TOI Polska Sp. z o.o. z Warszawy, tel. 226 145 979
  5. mToilet Sp. z o.o. z Warszawy, tel. 800 000 800
  6. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marta Sutkowska Żabiniec 5, gm. Klukowo,
    510 246 399.

Wójt 

Józef Zajkowski