ZARZĄDZENIE NR 2/2023

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Sokołach  z dnia 6 lutego 2023 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz klasy I w Szkole Podstawowej w Sokołach na podstawie zarządzenia nr 2.2023 Wójta Gminy Sokoły z dnia 25.01.2023 r. zarządzam, co następuje:

Określam następujące terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz klasy I w Szkole Podstawowej w Sokołach na rok szkolny 2023/2024:

 

Etapy postępowania rekrutacyjnego:

1. Składanie wniosków o przyjęcie do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz klasy I w Szkole Podstawowej w Sokołach wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę:

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego: od 1 marca 2023 r. do 17 marca 2023 r.

Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego: od 3 kwietnia 2023 r. do 7 kwietnia 2023 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz klasy I w Szkole Podstawowej w Sokołach i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę:

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego: do 27 marca 2023 r.

Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego: do 14 kwietnia 2023 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listę nieprzyjętych:

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego: do 31 marca 2023 r.

Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego: do 21 kwietnia 2023 r.

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024.

Waldemar Kikolski
Dyrektor Szkoły

Wszystkie dokumenty są do wypełnienia w sekretariacie szkoły lub na stronie szkoły:

Dokumenty do pobrania w wersji edytowalnej:

 

Dokumenty do pobrania w wersji pdf do wydrukowania i wypełnienia ręcznie: