W związku z podpisaniem w dniu 3 września 2021 roku przez Gminę Sokoły (Grantodawca) umowy o dofinansowania do projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0888/20 pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Sokoły” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna RPOWP 2014-2020, na terenie naszej gminy ma powstać:

 • 36 instalacji fotowoltaicznych
 • 6 instalacji kolektorów słonecznych

w tym 4 instalacje hybrydowe.

Celem Projektu jest zwiększenie na terenie Gminy Sokoły produkcji energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, kolektory słoneczne). Działania te przyczynią się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza. Projekt polega na udzieleniu Grantobiorcom grantów na montaż instalacji OZE wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii zużywanej przez mieszkańców w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy.

Wysokość Grantu dla jednego mieszkańca (Grantobiorcy) nie może przekroczyć 65% poniesionych w ramach inwestycji kosztów kwalifikowanych. Maksymalne koszty kwalifikowane instalacji OZE mogą wynieść:

 1. Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 5 kWp – maksymalnie 7 000,00 zł za 1 kWp;
 2. Instalacja solarna:
 3. dostosowana do potrzeby 1-3 osoby – maksymalnie 18 000,00 zł.
 4. dostosowana do potrzeb 4-5 osób – maksymalnie 21 000,00zł.
 5. dostosowana do potrzeb 6 i więcej osób – maksymalnie 25 000,00 zł.

Całkowita wartość Projektu grantowego wynosi 1 231 476,60 PLN (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 60/100).

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu grantowego wynoszą 1 231 476,60 PLN (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 60/100), w tym na inspektora nadzoru inwestorskiego 24 146,60 PLN.

Kwota dofinansowania z UE w ramach RPOWP wynosi 800 459,79 PLN (słownie: osiemset tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 79/100) i stanowi nie więcej niż 65% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu grantowego, z czego dofinansowanie przeznaczone na granty wynosi 784 764,50 PLN, a na Inspektora nadzoru inwestorskiego 15 695,29 PLN.

Wkład własny Gminy Sokoły 431 016,81 PLN (słownie: czterysta trzydzieści jeden tysięcy szesnaście złotych 81/100), w tym:

 • 8 451,31 PLN na Inspektora nadzoru,
 • 422 565,50 PLN na montaż instalacji OZE, z czego kwota ta w całości będzie pokryta przez Grantobiorców.

Wójt

Józef Zajkowski


 

 

Informacja z realizacji projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Sokoły”

 

Gmina Sokoły informuję, że w wyniku realizacji projektu grantowego pn. „ Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Sokoły” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna RPOWP 2014-2020, na terenie naszej gminy powstało 28 instalacji OZE, w tym:

 • 27 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 111,015 kW, z których żadna nie przekracza 5KW,
 • 1 instalacja kolektorów słonecznych o mocy 3,96 kW dostosowana dla 4-5 osób.

Okres realizacji projektu: od dnia podpisania w dniu 03.09.2021r. przez Gminę Sokoły umowy o dofinansowanie projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0888/20 do dnia 16.12.2022r.

Łączne wydatki kwalifikowalne poniesione przez Grantobiorców (właścicieli nieruchomości) - 699.547,00 zł brutto.

Łączna wysokość dofinansowania (grantów) - 454 705,55 zł brutto co stanowi 65% wszystkich wydatków kwalifikowalnych.

Wydatki poniesione przez Gminę Sokoły na inspektorów nadzoru - 7100,00 zł brutto, z czego 4615,00 zł brutto (65%) stanowi dofinansowanie.

Łączna wysokość dofinansowania projektu grantowego pn. „ Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Sokoły” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wyniosła 459 320,55 zł.

Wójt 

Józef Zajkowski