O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam Pana/Panią, że zwołałem XXX Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 27 czerwca 2022 roku (poniedziałek).

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10:00.

Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10.

 

Transmisja obrad odbędzie się tutaj: https://portal.posiedzenia.pl/SOKOLY?action=live

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXIX Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.
 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy.
 6. Debata nad raportem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Sokoły.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
 • sprawozdania finansowego za 2021 rok;
 • sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
 1. Zapoznanie z opinią RIO o sprawozdaniu.
 2. Zapoznanie z informacją o stanie mienia Gminy Sokoły.
 3. Zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią RIO o wniosku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sokoły za 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy.
 6. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 • zmian w budżecie gminy na 2021 r.;
 • uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 1. Informacja z działalności instytucji kultury za 2021 rok.
 2. Wystąpienie Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Adama Andruszkiewicza (godz. 13.00).
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie obrad.

 

Sokoły, 2022.06.17

Przewodniczący Rady

Krzysztof Grabowski