Szkoła Podstawowa w Sokołach zaprasza do składania ofert na: „Remont sali lekcyjnej nr 204, kuchni, gabinetu i auli w  Szkole Podstawowej w Sokołach” - zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Oferty na wykonanie prac budowlano-remontowych należy składać w Szkole Podstawowej w Sokołach ul. Kościelna 5  w terminie do dnia 20.06.2022r. do godziny 10:00.

Kryterium wyboru oferty: cena – 100%

Termin realizacji zamówienia od dnia 27.06.2022r. do 15.08.2022 r.

Wszystkie materiały mające być wykorzystane w pracach budowlanych muszą zostać wcześniej zaakceptowane przez inwestora. W tym celu wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji inwestorowi karty materiałowe i certyfikaty co najmniej dwa dni przed ich planowanym wbudowaniem.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (86) 2741-075, 690-356-813 lub osobiście w szkole w godzinach od 8.30 do 14.30.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sokołach

Waldemar Kikolski