Klub Dziecięcy w Sokołach powstał w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 oraz projektu „Gmina Sokoły wspiera Maluchy! – utworzenie Klubu Dziecięcego w Sokołach” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa. Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca życie.

Okres realizacji projektu to:  01.06.2021 - 31.06.2023 r.

Celem Klubu Dziecięcego w Sokołach jest przede wszystkim stworzenie miejsca,
w którym największą wartością jest  dziecko, oraz które umożliwi rodzicom powrót do pracy, a także lepsze godzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi. Dwadzieścioro dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat korzysta z fachowej i profesjonalnej  opieki. Rodzice mogą skupić się na codziennych obowiązkach, mając pewność, że pozostawiają swoje pociechy w radosnym i przyjaznym miejscu.

NASZYM ZADANIEM JEST

 • zapewnienie dziecku opieki w warunkach zbliżonych do warunków domowych;
 • zagwarantowanie maluchom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
 • prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniając rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

STAWIAMY SOBIE ZA CEL

 • tworzenie miejsca przyjaznego dziecku, pełnego miłości, troski, zrozumienia dla jego potrzeb, obaw i lęków oraz zapewniającego mu bezwzględną pomoc w każdej sytuacji;
 • budowanie relacji między personelem klubu dziecięcego, a rodzicami opartych na zaufaniu, wzajemnym szacunku, odpowiedzialności za dobro dzieci i współpracy;
 • budowanie więzi między opiekunami klubu dziecięcego, a dziećmi poprzez przytulanie, rozmowy, bycie „z” i „obok” dziecka;
 • kształtowanie w dzieciach odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego radzenia sobie z niepowodzeniami i stresem związanym z rozłąką z rodzicami;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci, tak żeby lepiej orientowały się, co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie pierwszych postaw społecznego współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania, życzliwości i empatii, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • troszczenie się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny przez zapewnienie dzieciom właściwej opieki, wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych;
 • zaspokajanie potrzeb dziecka związanych z zabawą, ruchem na powietrzu, snem, prawidłowym żywieniem, higieną;
 • troszczenie się o rozwój umysłowy dziecka, rozwijanie myślenia i mowy poprzez zaznajamianie z otaczającym światem i przyrodą;
 • rozwijanie wyobraźni i umiejętności manualnych dziecka poprzez różne formy działalności plastyczno – technicznej;
 • wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, ruch oraz sztuki plastyczne;
 • współdziałanie z rodzicami poprzez udzielanie rzetelnej informacji o postępach, trudnościach i zachowaniu dziecka.

 

Kierownik Klubu Dziecięcego w Sokołach

Krystyna Dworakowska

Tak nam mija czas