O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam Pana/Panią, że zwołałem XXVIII Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 30 marca 2022 roku (środa).

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10:00.

Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10.

 

Transmisja obrad odbędzie się tutaj: https://portal.posiedzenia.pl/SOKOLY?action=live

 

Porządek sesji:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXVII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.
 5. Przedstawienie informacji na temat kampanii promocyjno-informacyjnej pt. „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.
 6. Przedstawienie informacji na temat lokalnego partnerstwa do wody - mała retencja.
 7. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 • zmian w budżecie gminy na 2022 rok;
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2022-2031;
 • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych;
 • opłaty targowej;
 • wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego w Sokołach;
 • Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokoły;
 • oddania w dzierżawę części nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy;
 • uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sokoły;
 • zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
 • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 1. Rozstrzygnięcie o wyodrębnieniu środków na utworzenie funduszu sołeckiego w 2023 r.
 2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 rok.
 3. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Sokoły za rok 2021.
 5. Przedstawienie sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2021.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Sokoły za 2021 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Gminy Sokoły za 2021 rok.
 8. Przedstawienie informacji z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w II półroczu 2021 r.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Sokoły, 2022.03.23

Przewodniczący Rady

Krzysztof Grabowski