O B W I E S Z C Z E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam Pana/Panią, że zwołałem XXI Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 30 marca 2021 roku (wtorek).

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10:00.

Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10.

Transmisja obrad odbędzie się tutaj:

https://www.youtube.com/channel/UCOMf3buu3W97bID9CNMBsYQ

  Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XX Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.
 5. Przedstawienie informacji z przebiegu udzielania pomocy rodzinie Państwa Kuleszów poszkodowanej w wyniku zniszczenie domu spowodowanego przez wybuch gazu.
 6. Przedstawienie informacji na temat programu „Czyste powietrze”.
 7. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 1. zmian w budżecie gminy na 2021 rok;
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2021-2031;
 3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę lokalu użytkowego na okres do 3 lat których przedmiotem jest ten sam lokal;
 4. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokoły;
 5. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem;
 6. wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic gminy Sokoły;
 7. wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic gminy Sokoły;
 8. wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Podlaskie” sp. z o.o.;
 9. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN - Podlaskie” sp. z o. o.
 1. Rozstrzygnięcie o wyodrębnieniu środków na utworzenie funduszu sołeckiego w 2022 roku i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Sokoły za rok 2020.
 4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
 5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2020.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Sokoły za 2020 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Gminy Sokoły za 2020 rok.
 8. Przedstawienie informacji z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w II półroczu 2020 r.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie obrad.

Sokoły, 2021.03.23

Przewodniczący Rady

Krzysztof Grabowski