Gmina Sokoły realizuje projekt grantowy pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”, zgodnie z umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców poprzez realizację bezpłatnych szkoleń tematycznych.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia komputerowe dla mieszkańców gminy Sokoły w jednym lub kilku spośród 7 modułów:
1. Tworzę własną stronę internetową (blog)
2. Rolnik w sieci
3. Rodzic w Internecie
4. Mój biznes w sieci
5. Moje finanse i transakcje w sieci
6. Kultura w sieci
7. Działam w mediach społecznościowych.

W ramach projektu zakupiono 24 laptopy przenośne oraz 2 szafki mobilne do przechowywania i ładowania komputerów z oprogramowaniem, które zostaną przekazane po przeprowadzonych szkoleniach do szkół.
Wartość otrzymanego grantu wynosi 149 520,00 zł.

Wójt

Józef Zajkowski