Drukuj

Urząd Gminy w Sokołach przypomina o zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zużytych opon oraz tekstyliów i odzieży, która odbędzie się w listopadzie 2020 r. w niżej wymienionych terminach.

Osoby zainteresowane pozbyciem się wyżej wymienionych odpadów powinny wystawić je przed swoje posesje najpóźniej do godziny 7:00 w wyznaczonym dniu.
Terminy odbioru w/w odpadów:

Odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

Zbiórką nie są objęte takie odpady jak:

Ponadto przypominam, że wszystkie odpady komunalne segregowane w tym wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony (w tym również opony z urządzeń i maszyn rolniczych), odzież i tekstylia oraz odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z nieruchomości zamieszkałych można nieodpłatnie przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokołach przy ul. Nowy Świat 37, w każdą sobotę w godzinach od 8:00 do 16:00. 
Bliższe informacje dotyczące niniejszej zbiórki są dostępne na Państwa harmonogramach odbioru odpadów oraz na naszej stronie internetowej www.sokoly.pl, w zakładce gospodarka odpadami. Można je również uzyskać w Urzędzie Gminy w Sokołach w pokoju nr 29 lub pod numerem telefonu (86) 4763 010 wew. 329 oraz w firmie MPO Białystok Oddział Wyszki pod numerem telefonu (85) 737 10 88.