Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina zobowiązana jest do udostępnienia na swojej stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne. Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np  przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

  • Hermes Recycling sp. z o.o., Barszczówka 37, 18-106 Turośń Kościelna, tel. 85 664 38 85
  • EKO-PARTNER Bogusław Popko, ul. Usługowa 5,15-521 Białystok, Zaścianki, tel. 725 724 725