Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sokołach przy ul. Nowy Świat 37

 1. Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Sokoły przy ul. Nowy Świat 37 (działka o nr ewidencyjnym 22, obręb Sokoły) prowadzony jest przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. (86) 275 20 45, tel. kom. 512 024 282.
 2. PSZOK czynny jest w każdą sobotę od 8:00 - 16:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. W PSZOK nieodpłatnie przyjmowane będą odpady od mieszkańców Gminy Sokoły pochodzące z gospodarstw domowych.
 4. W PSZOK przyjmowane będą następujące frakcje odpadów:
 • papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
 • tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe,
 • szkło i opakowania ze szkła,
 • odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
 • popiół,
 • przeterminowane leki,
 • niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku, przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji,
 • zużyte termometry,
 • chemikalia, farby, rozpuszczalniki i opakowania po nich,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, elementy oświetleniowe, świetlówki, żarówki energooszczędne, itp.,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • okna oraz szkło płaskie okienne,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, z zastrzeżeniem, że ilość odpadów dostarczonych do punktu nie może przekroczyć 5m³/rok na gospodarstwo domowe,
 • styropian, papa odpadowa,
 • zużyte opony, z wyłączeniem opon pochodzących z działalności gospodarczej w tym rolniczej,
 • tekstylia i odzież,
 • opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin, przeterminowane środki ochrony roślin,
 • przeterminowane środki chemii gospodarczej i opakowania po nich,
 • oleje spożywcze oraz odpadowe i opakowania po nich,
 • przeterminowane materiały budowlane typu cement, gips, zaprawy murarskie.
 1. Odpady dostarczone do PSZOK powinny być:
 • prawidłowo posegregowane
 • właściwie zabezpieczone jeżeli jest to wymagane
 1. Przyjęcie odpadów w PSZOK:
 • odpady będą przyjmowane przez wykwalifikowanego pracownika zgodnie z katalogiem odpadów dopuszczonych,
 • w przypadku dostarczenia odpadów niezgodnych z regulaminem, lub niewłaściwie posegregowanych pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów,
 1. Gromadzenie odpadów w PSZOK:
 • odpady wymienione w punkcie 4 są gromadzone selektywnie w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska w szczelnych zamykanych pojemnikach, itp. przystosowanych do rodzaju zbieranych odpadów,
 • poszczególne pojemniki, w których gromadzone są odpady opisane są kodem rodzajem zbieranego odpadu.
 1. Mieszkaniec przebywający na terenie PSZOK zobowiązany jest :
 • przestrzegać zaleceń obsługi PSZOK,
 • składać dostarczone odpady do wskazanego przez obsługę pojemnika,
 • zachować wymogi bezpieczeństwa,
 • stosować się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
 1. Postanowienia końcowe

W PSZOK mieszkańcy Gminy mogą uzyskać nieodpłatnie dodatkową ilość worków na odpady segregowane oraz harmonogram wywozu odpadów z gospodarstw domowych , wszelkie informacje o pracy PSZOK udzielane są na miejscu oraz pod numerami telefonów – Urząd Gminy Sokoły (86) 476 30 10 wew. 329 lub ZWKiEC Sp. z o.o. Wysokie Mazowieckie (86) 275 20 45 lub 512 024 282

Wójt

Józef Zajkowski