Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) podaje się do publicznej wiadomości ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2012 r., poz. 162) zwana dalej upp.
  2. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystość i porządku w gminach (Dz, U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) w związku z art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1210 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122)