Wójt - Informacje Ogólne

Wójt Gminy Sokoły – dr inż. Józef Zajkowski

wybrany w wyborach powszechnych,

pełni funkcję od 1.07.1991 r.

Wójt jest organem wykonawczym gminy. Wójt zapewnia wykonanie uchwał Rady i realizację zadań gminy określonych przepisami prawa i w tym celu kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wójt jest kierownikiem Urzędu Gminy, kieruje Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy i jego funkcjonowanie.

Do kompetencji Wójta należy w szczególności:

 

 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
 • reprezentowanie Gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy,
 • właściwe merytorycznie przygotowywanie spraw i projektów uchwał przekładanych pod obrady Rady,
 • określanie sposobu uchwalania uchwał Rady oraz składanie sprawozdań z ich realizacji,
 • podejmowanie decyzji w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym,
 • nadzorowanie realizacji budżetu gminy,
 • prowadzenie inwestycji gminnych,
 • powoływanie komisji przetargowych,
 • zatwierdzanie wyników przetargów publicznych,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników Urzędu oraz kierunków gminnych jednostek organizacyjnych,
 • dokonywanie analizy oświadczeń majątkowych osób pełniących funkcje publiczne, składanych Wójtowi,
 • zapewnienie należytego funkcjonowania i rozwoju gminnych jednostek organizacyjnych,
 • wykorzystywanie inicjatyw lokalnych mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gmin,
 • pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej oraz zapewnienie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego kompetencji,
 • zaciąganie zobowiązań w imieniu Gminy.

 

Wójt zapewnia realizację wszystkich zadań należących do gminy, o ile nie są one zastrzeżone do właściwości Rady. Wójt, jako organ wykonawczy gminy, podejmuje rozstrzygnięcia o charakterze ogólnym w drodze zarządzeń.