Informacja o o dofinansowanie projektu pn. ,,Powiazanie drogi wojewódzkiej Nr 678 z drogą powiatową Nr 2053B poprzez drogę gminną (ul. Krzewina) w miejscowości Sokoły”

Gmina Sokoły informuje, że dnia 03.12.2019 roku została zawarta pomiędzy Wojewodą Podlaskim – Bohdanem Paszkowskim a Gminą Sokoły reprezentowaną przez Józefa Zajkowskiego – Wójta Gminy Sokoły umowa nr 77G/II/2019 o dofinansowanie projektu pn. ,,Powiazanie drogi wojewódzkiej Nr 678 z drogą powiatową Nr 2053B poprzez drogę gminną (ul. Krzewina) w miejscowości Sokoły” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakończenie rzeczowe realizacji zadania: 29.05.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 3.055.898,98 zł

Wysokość dofinansowania: 1.360.215,58 zł

Wkład własny Beneficjenta: 1.695.683,40 zł

Projektowana droga gminna łączy drogę wojewódzką Nr 678 oraz drogę powiatową Nr 2053B. Podczas realizacji inwestycji zostanie wykonana jezdnia o dł. 486,9 m i szerokości 5,5 m. z poszerzeniem jezdni na łuku poziomym do 6,1m. Do poszczególnych działek zaprojektowano zjazdy indywidualne oraz zjazdy publiczne. Po prawej stronie jezdni, na całej długości zostanie wykonany chodnik dla pieszych o szerokości 2,0 m z betonowej kostki brukowej. Po lewej stronie jezdnia zakończona zostanie krawężnikiem betonowym. W pasie drogowym zaprojektowano sieć: wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową oraz oświetlenie uliczne.