Informacja dotycząca osiągniętego poziomu odzysku i recyklingu w 2016 r.

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki , o którym mowa w art. 6f ust. 2 w roku 2016 wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 19,20 % przy dopuszczalnym poziomie 45 %.
2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 28,01 % przy minimalnym poziomie 18 %.
3. Poziom recykling, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100% przy minimalnym 42 %.