Osiągnięte poziomy recyklingu i odzysku w 2015 r.

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 w roku 2015 wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 20,12 % przy dopuszczalnym poziomie 50 %.
  2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 26,02 % przy minimalnym poziomie 16 %.
  3. Poziom recykling, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 71,7 % przy minimalnym 40 %.