Informacja dotycząca dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

W związku z przyjętą przez Radę Gminy Sokoły w dniu 20 marca uchwałą Nr XIII/89/2012 w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sokoły zawiadamiam zainteresowanych mieszkańców, że Gmina Sokoły będzie wspierała budowę oczyszczalni przydomowych w naszej gminie poprzez udzielenie dotacji w wysokości do 50% udokumentowanych poniesionych kosztów brutto, ale nie więcej niż 1000 złotych.

Zasady przyznawania dotacji na budowę oczyszczalni przydomowych zawiera w/w uchwała. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zobowiązani są złożyć następujące  dokumenty: 
1) wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do w/w uchwały;
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;
3) prawomocne zgłoszenie, pozwolenia i decyzje administracyjne w zależności od przepustowości (lub ich kopii);
4) opisu lub projektu technicznego instalacji oraz aprobat technicznych wymaganych w przepisach prawa (lub ich kopii).
W/w dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Sokołach ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły, Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Promocji pok. Nr 29.
 
1. Wniosek
2. Uchwała
3. Wzór umowy