Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków

Naturalna roślinno–stawowa oczyszczalnia ścieków jako najekonomiczniejszy i najprostszy sposób rozwiązania gospodarki ściekowej w gminach wiejskich.

Gmina Sokoły jak większość gmin w województwie podlaskim jest gminą typowo rolniczą w której przeważa rozproszona zabudowa zagrodowa. Gminy te borykają się z problemem rozwiązania gospodarki ściekowej. Budowa i eksploatacja kanalizacji sanitarnej jest zbyt kosztowną inwestycją dla gmin i mieszkańców kanalizowanych wsi.
Pomysł rozwiązania gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyczalni ścieków opartych o filtr roślinny i staw denitryfikacyjny wypłynął od Wójta Gminy Sokoły Pana Józefa Zajkowskiego po wizycie w Niemczech. Było możliwe do wprowadzenia dzięki współpracy z Fundacją Polsko-Niemiecką EURONATUR. To dzięki niej można było podpatrzyć podobne rozwiązania w Niemczech w grudniu 2003 roku.
W 2004 roku zostało wykonane 11 oczyszczalni pilotażowych przy udziale Instytutu Ekologii Stosowanej ze Skórzyna od którego został zakupiony projekt. Dalszym wdrażaniem budowy tego typu oczyszczalni na terenie gminy Sokoły zajmuje się pracownik tutejszego urzędu.
W skład oczyszczalni wchodzą następujące elementy:

  1. Osadnik gnilny w którym zachodzi mechaniczne oczyszczanie ścieków poprzez sedymentację części stałych ścieków, które opadają na dno osadnika gdzie ulegają fermentacji. Do budowy osadnika można wykorzystać istniejące już tzw. szamba, które muszą być szczelne,
  2. Przepompownia ścieków do której dopływają klarowne ścieki z osadnika, gdzie następnie są tłoczone na filtr roślinny,
  3. Filtr roślinny, który jest głównym elementem oczyszczalni. Odizolowany jest od podłoża folią i wypełniony jest różnymi warstwami filtracyjnymi (żwir, piasek, humix). Zachodzą w nim zasadnicze procesy oczyszczania ścieków,
  4. Staw denitryfikacyjny w którym zachodzi doczyszczanie ścieków. Może to być również miejsce bytowania i rozwoju różnych gatunków ryb i płazów.

Zarówno filtr i staw porośnięty jest specjalnie dobraną roślinnością wodno-bagienną tj. turzyca, manna mielec, sity, kosaciec żółty, tatarak, pałka szeroko i wąskolistna, sitowie jeziorne.
Prostota budowy tych oczyszczalni sprawia, że rolnicy wykonują je sami sposobem gospodarczym przy nadzorze pracownika Urzędu Gminy Sokoły. Na wykonanie oczyszczalni przydomowej nie wymagane jest pozwolenie na budowę lecz jedynie zgłoszenie w Starostwie Powiatowym.
Na terenie woj. podlaskiego Gmina Sokoły była pierwszą, która zajęła się tym sposobem rozwiązania gospodarki ściekowej. Z doświadczeń gminy Sokoły skorzystało już ok. 25 gmin budując ok. 640 oczyszczalni. Do naszej gminy przyjeżdżają również delegacje z innych województw, a nawet delegacje pracowników Łotewskiego Ośrodka Doradztwa i Wsparcia Szkolnictwa Rolniczego.
Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków opartych o filtr roślinny i staw denitryfikacyjny jest tanim i skutecznym sposobem oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw wiejskich.
Zaletami tego typu oczyszczalni są nie tylko prostota i niskie koszty budowy ale również łatwość i znikome koszty eksploatacji i przede wszystkim pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Oczyszczalnie te zwiększają również walory estetyczne działki na której są budowane.
W chwili obecnej tj. wg stanu na koniec 2009 roku na terenie Gminy Sokoły wybudowano 95 szt. oczyszczalni roślinno – stawowych.
Mając na uwadze sprawdzenie efektywności oczyszczania ścieków w tych oczyszczalniach władze gminy Sokoły wraz z innymi 4 gminami z województwa podlaskiego wykonały w okresie kwietnia 2007 r. – maj 2008 r. monitoring oceniający efekt ekologiczny i sanitarny w/w oczyszczalni. Z przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wykonanych przez Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie wynika, że jakość oczyszczonych ścieków jest dobra i spełnia wymogi stawiane przez Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
W zamierzeniach gminy jest również budowa dwóch poletek osadowych do odwadniania osadów ściekowych z gminnej oczyszczalni ścieków i osadów powstających z przydomowych oczyszczalni ścieków. Mają one powstać na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Sokołach.
Budowa poletka trzcinowego i poletka z roślinnością bagienną pozwoli rozwiązać problem z powstającymi na terenie Gminy Sokoły osadami ściekowymi co również pozytywnie wpłynie na środowisko przyrodnicze na naszym terenie.