Zestawienie informacji zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zestawienie informacji zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) ZA 2014 ROK:

1. PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY SOKOŁY W 2014 ROKU:

1) MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok,

2) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów

2. MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY SOKOŁY ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA:

Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, 18-300 Zambrów;

3.OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINE ORAZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE NIE DZIAŁAJĄ NA PODSTAWIE UMOWY, O KTÓREJ MOWA W ART. 6F UST. 1, I NIE ŚWIADCZĄ TAKIEJ USŁUGI W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI, O KTÓRYM MOWA W ART. 6F UST. 2 W ROKU 2014 WYMAGANYCH POZIOMÓW RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA:

1) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 33,9 % przy dopuszczalnym poziomie 50%.

2) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących  frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 21,2% przy minimalnym poziomie 14%.

3) Poziom recykling, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100% przy minimalnym 38 %

4.PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH:

1) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Sokoły przy ul. Nowy Świat 37 (działka o nr ewidencyjnym 22, obręb Sokoły) prowadzony przez firmę MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok . Punkt był czynny 3 razy w tygodniu, w tym w każdą sobotę.

2) MPO Sp. z o.o. w Białymstoku utworzyła na terenie Gminy Sokoły 6 mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych/problemowych (chemikalia, baterie i akumulatory, przeterminowane leki, zużyte termometry, przeterminowane środki ochrony roślin itp.). Każdy z punktu funkcjonował 2 h w następujących miejscowościach:

a) 02.05.2014r. - Sokoły-plac przed kościołem, Bruszewo-remiza OSP, Perki Karpie-przy budynku OREW;

b) 05.05.2014r. - Truskolasy Lachy-przy zlewni mleka, Kowalewszczyzna-przy Szkole Podstawowej, Jeńki-przy remizie OSP, 

5. ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH, O KTÓRYCH MOWA

Przedsiębiorstwo MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok raz w roku odbierało bezpośrednio z nieruchomości zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Sokoły przy ul. Nowy Świat 37 (działka o nr ewidencyjnym 22, obręb Sokoły) prowadzony przez firmę MPO Sp. z o.o. w Białymstoku przyjmował 3 razy w tygodniu odpady segregowane, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.