Odbiór odpadów komunalnych w 2014 r.

Urząd Gminy w Sokołach informuję, że od 1 stycznia 2014 roku nastąpi zmiana przedsiębiorstwa odbierającego odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych, który został wybrany w postępowaniu przetargowym. Nowym wykonawcą zadania będzie firma MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok tel. (85) 676 83 45.

Niniejsze przedsiębiorstwo przekaże do 31.12.2013 roku dla wszystkich gospodarstw nowy harmonogram odbioru odpadów wraz z kompletem worków do segregacji odpadów. Zwracamy uwagę, że od 1 stycznia 2014 roku nastąpią zmiany w terminach odbioru odpadów na co prosimy zwrócić uwagę. Nie zmieni się natomiast częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów, tj. odpadów zmieszanych co dwa tygodnie, a segregowanych raz w miesiącu.
Przypominamy również o obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie zaopatrzenie się w pojemniki na odpady komunalne. Osoby , które jeszcze nie posiadają takich pojemników winni je niezwłocznie zakupić. Proszę również pamiętać, że w ramach stałej opłaty mogą Państwo przekazywać firmie wywozowej każdą ilość odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwie domowym w pojemnikach jak również w workach, w terminach zgodnych z harmonogramem.
Wszystkie informacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych dostępne są na stronie internetowej www.sokoly.pl w zakładce gospodarka odpadami oraz w Urzędzie Gminy w Sokołach.
Będziemy Państwa na bieżąco informować o wszystkich zmianach w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sokoły.

Wójt
Józef Zajkowski

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na I półrocze 2014 r.