Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Nie wymaga uzyskania wpisu do rejestru prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Podstawa prawna:   

Art. 9b-9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i    porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.),

Wymagane dokumenty:

Wniosek przedsiębiorcy o wpisanie do rejestru działalności regulowanej:

1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3. Numer identyfikacji REGON, o ile taki numer posiada;

4. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku należy dołączyć:

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.),

Powyższe oświadczenie powinno zawierać firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy oraz oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia i podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Sokołach
Rynek Mickiewicza 10
18-218 Sokoły    
Sekretariat (pok. Nr 12)

Opłaty:

opłata za dokonanie wpisu – 50 zł   
opłata za dokonanie zmiany we wpisie – 25 zł 
Opłatę należy dokonać na rachunek bankowy: BS Sokoły Nr 90 8766 0005 0000 0824 2000 0010. 

Termin i sposób załatwienia: 

Wpis do rejestru przedsiębiorca uzyskuje niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku. Wpis jest dokonany z chwila zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt Gminy Sokoły dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy. Przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru. Wówczas należy złożyć wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.     

Zgodnie z art. 9d-9e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości:

1) selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

2) zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Dopuszcza się przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych do ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, o której mowa w art. 35 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.xlsx