Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
  • zaświadczenie z ARiMR o średnie rocznej liczbie DJP bydła będącego w posiadaniu rolnika w 2019 roku (dla posiadaczy bydła).

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przysługuje producentowi rolnemu. Jest nim osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej została ustalona  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2489) i wynosi w 2020 roku  1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 roku ustala się jako sumę:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku oraz
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wypłaty dokonywane będą w terminie przewidzianym w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2019 r. poz. 2188 ), tzn. od 01 do 30 kwietnia 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem: 86 476-30-10 wew. 322 lub w pokoju nr 22.


Pobierz:

Edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej