Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem lub zabezpieczeniem odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania może wynieść do 100% kosztów kwalifikowalnych (pozostałe koszty zobowiązany będzie pokryć właściciel nieruchomości).

1. Osoby chcące się pozbyć azbestu z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sokoły w roku 2018r., składają w terminie do dnia 19.04.2018 r. następujące wypełnione dokumenty:

1) wniosek 

2) kopię zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (Właściciel obiektu pokrytego wyrobami zawierającymi azbest jest zobowiązany do zgłoszenia planowanego demontażu pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem oraz przedstawienia kopii powyższego zgłoszenia w Urzędzie Gminy w Sokołach w ciągu 30 dni po otrzymaniu informacji o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Sokoły z WFOŚiGW. Nieprzedstawienie kopii zgłoszenia ze Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem będzie skutkowało skreśleniem z listy osób objętych dofinansowaniem. Zgłoszenie nie jest wymagane jeżeli azbest został zdjęty z budynku.

3) kolorowe zdjęcia budynków z których planowany jest demontaż azbestu lub  miejsce w którym azbest został złożony, umożliwiające identyfikację ich położenia (zdjęcie należy przesłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z dopiskiem adresu na którym znajduje się azbest oraz dane właściciela nieruchomości).

Na zdjęciu musi być wyraźnie widoczny położony na budynku lub składowany azbest, (zdjęcie musi być przesłane droga mailową do 19.04.2018r.).

2.Informacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą i/lub rolniczą

1) Działalność rolnicza – W przypadku jeżeli azbest zalega na budynku lub pochodzi z budynku, który jest ściśle związany z działalnością rolniczą (np. budynek gospodarczy w którym znajdują się maszyny rolnicze, prowadzona jest produkcja roślinna lub chów zwierząt gospodarskich), wówczas dofinansowanie traktowane jest jako pomoc „de minimis” w rolnictwie (zastosowanie mają wtedy przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  (Dz. U. 2010 r. Nr 121, poz. 810). 

W związku z powyższym wnioskodawca musi złożyć dodatkowe dokumenty do wniosku:

a) oświadczenie o nie otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie i/lub rybołówstwie  w roku bieżącym i dwóch latach poprzedzających ten rok

lub

b) formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę dotyczący okresu obejmującego bieżący rok oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe.

2) Działalność gospodarcza – podmioty prowadzące działalność gospodarczą ubiegający się o usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynków ściśle związanych z działalnością gospodarczą, w ramach pomocy de minimis składają:   

a) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

3. Wszelkich informacji dotyczących zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych udziela Cezary Czarkowski, tel. (86) 4763 010 wew. 329 Urząd Gminy w Sokołach pok. 29.

Uwaga:

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Wójt

Jóżef Zajkowski

Pliki do pobrania:

1) wniosek 

2) oświadczenie o nie otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie i/lub rybołówstwie  w roku bieżącym i dwóch latach poprzedzających ten rok 

3) formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę dotyczący okresu obejmującego bieżący rok oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe 

4) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

5) instrukcja wypełniania tabeli 

6) regulamin WFOŚiGW udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu 

7) informacja o dotacji przyznanej na usuwanie azbestu z WFOŚiG w Białymstoku