Środki finansowe pochodzić będą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego wysokość uzależniona będzie od przyznanej Gminie dotacji.

Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem lub zabezpieczeniem odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania może wynieść do 100% kosztów kwalifikowalnych (pozostałe koszty zobowiązany będzie pokryć właściciel nieruchomości).

1. Osoby chcące się pozbyć azbestu z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sokoły w roku 2016 r., składają w terminie do dnia 11.01.2016r. następujące wypełnione dokumenty:

1) wniosek

2) kopię zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (Właściciel obiektu pokrytego wyrobami zawierającymi azbest jestem zobowiązany do zgłoszenia planowanego demontażu pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem oraz przedstawienia kopii powyższego zgłoszenia w Urzędzie Gminy w Sokołach w ciągu 30 dni po otrzymaniu informacji o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Sokoły z WFOŚiGW. Nieprzedstawienie kopii zgłoszenia ze Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem będzie skutkowało skreśleniem z listy osób objętych dofinansowaniem. Zgłoszenie nie jest wymagane jeżeli azbest został zdjęty z budynku.

3) kolorowe zdjęcie/zdjęcia budynków z których zdejmowany będzie azbest lub  miejsca w którym azbest został złożony (zdjęcie może zostać przesłane drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. dostarczone na elektronicznych nośnikach informacji (płyta CD, Pendrive, karta pamięci itp.).

Na zdjęciu musi być wyraźnie widoczny położony na budynku azbest, w przypadku np. zalegania śniegu na dachu zdjęcie może być wykonane po roztopach i złożone w późniejszym terminie (nie jest wymagane aby zdjęcie było złożone razem z wnioskiem).

2. Informacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą i/lub rolniczą

1) Działalność rolnicza – W przypadku jeżeli azbest zalega na budynku lub pochodzi z budynku, który jest ściśle związany z działalnością rolniczą (np. budynek gospodarczy w którym znajdują się maszyny rolnicze, prowadzona jest produkcja roślinna lub chów zwierząt gospodarskich), wówczas dofinansowanie traktowane jest jako pomoc „de minimis” w rolnictwie (zastosowanie mają wtedy przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  (Dz. U. 2010 r. Nr 121, poz. 810)).

W związku z powyższym wnioskodawca musi złożyć dodatkowe dokumenty do wniosku:

a) oświadczenie o nie otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie i/lub rybołówstwie lub

b) formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.

2) Działalność gospodarcza – podmioty prowadzące działalność gospodarczą ubiegający się o usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynków ściśle związanych z działalnością gospodarczą, w ramach pomocy de minimis wyłączeni są z dofinansowania.  

3. Wszelkich informacji dotyczących zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych udziela Cezary Czarkowski, tel. (86) 4763 010 wew. 329 Urząd Gminy w Sokołach pok. 29.

Uwaga:

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Formularz informacji 

Wniosek

Oświadczenie

Józef Zajkowski

Wójt Gminy Sokoły