INFORMACJA O UDZIELENIU DOTACJI NA ZADANIE: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SOKOŁY

Informuje, że Gminie Sokoły na podstawie umowy dotacji Nr 046/13/B-OZ/AZ-088/DA z dnia 22.05.2013 r. została udzielona dotacja do kwoty 43.562,31 zł na zadanie objęte programem priorytetowym ,,Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część III – usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych, w tym 50% kosztów pochodzi ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, a drugie 50% ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie.  

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  w Zambrowie ul. Polna 19, 18-300 Zambrów na podstawie umowy nr 1AZ/2013 z 30.04.2013r., wybrane w wyniku przetargu nieograniczonego.

Usuwaniem wyrobów zawierających azbest objętych jest 27 nieruchomości z terenu Gminy Sokoły, z których planowane jest usuniecie około 119,96 Mg odpadów azbestowych w terminie do 15.10.2013 r.

 

Informacja >>>