Jamiołki i Jamiołkowscy – historia genealogiczna

W roku 2011 na portalu Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej ukazało się moje opracowanie Historia genealogiczna Jamiołkowskich. W międzyczasie dalej intensywnie przeglądałem skany dokumentów kolejnych ksiąg co przynosiło nowe ustalenia wskazujące na potrzebę korekt i uzupełnień. Równolegle pracowałem nad historią rodową, tworząc wywody poszczególnych krzów Jamiołkowskich za okres od roku 1528 (najstarszego zachowanego Popisu szlachty) do – najogólniej - przełomu XVII i XVIII wieków (w tym opracowaniu to część II).

W efekcie powstała zmieniona i poszerzona w stosunku do Historii Genealogicznej nowa wersja opracowania. Prawdopodobnie nigdy nie ukaże się w postaci normalnej książki, należy bowiem do kategorii zamysłów nieracjonalnych gdzie trud (w tym przypadku dziesiątki tysięcy godzin kwerendy) jest odwrotnie proporcjonalny do zapotrzebowania. Problematyka opracowania jest bardzo wąska, zainteresować może albo nielicznych specjalistów historyków albo genealogów, głównie tych którzy noszą nazwisko Jamiołkowski, u których powstanie ciekawość poznawania przeszłości rodu. Ta sytuacja i status kompletnego amatora, bez historycznego wykształcenia i znajomości historycznego warsztatu zwalniają mnie z rygoru nadmiernej, formalnej naukowej poprawności.

Przykładowo już po napisaniu tego tekstu spotkałem się z zarzutem nieprawidłowego stosowania przypisów. I niech tak zostanie – w tym opracowaniu przypisy służą jedynie wskazaniu źródła informacji. Najpewniej specjaliści wynajdą także mnóstwo błędów w pisowni łacińskiej. Z miejsca wyjaśniam – moja znajomość łaciny ogranicza się do rozpoznania podstawowych, głównie genealogicznych standardów. Wszelkie tłumaczenia i komentarze do przywoływanych dokumentów to głównie zasługa Pana Emila Kalinowskiego. Niemniej z tu przywołanych kontrolował on tylko cząstkę, wszelkie błędy to ja. Uchybienia można mnożyć: interpunkcja, literówki itp. Uznałem jednak, że przy tak skromym zamyśle redakcyjnym formalna poprawność ma znaczenie drugorzędne; nie mam pieniędzy na fachową korektę, zaś własny czas i resztki wzroku wolę tracić na przeglądanie kolejnych dokumentów źródłowych (a jest tego ciągle ogrom). Niemniej nam nadzieję, że pozytywy w postaci prezentacji obszernego materiału źródłowego rekompensują te uchybienia, a opracowanie okaże się przydatne, poszerzając - choćby tylko w wąskim zakresie - wiedzę o historii Podlasia.

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować za życzliwość i pomoc konsultacyjną. Szczególnie wymienionemu już Panu Emilowi Kalinowskiemu a także Panom Tomaszowi Jaszczołtowi, Adamowi A. Pszczółkowskiemu i Łukaszowi Łapińskiemu.

Informacje zawarte w opracowaniu można wykorzystywać bez przywoływania źródła, byle uczciwie i ze zrozumieniem.

Jerzy Antoni Jamiołkowski

Część I - Historia Jamiołk

Część II - Wywody rodowe 

Część III - Migracje

Podziemie niepodległościowe