Dofinasowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest na 2013 r.

W związku z możliwością uzyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dofinansowania na zadanie z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbestu na 2013 rok, Urząd Gminy w Sokołach prosi o zgłaszanie się chętnych, którzy posiadają na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest do skorzystania z dotacji na ten cel.

Jednocześnie informuję, że kosztami kwalifikowanymi objętymi niniejszą dotacją są:
a) demontaż pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest,
b) transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania poprzez składowanie,
c) unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadów niebezpiecznych na składowisku.

Wysokość dotacji może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych. W przypadku przyznania mniejszej dotacji pozostałe koszty ponosi już właściciel nieruchomości.

Jednocześnie informuję, że po zebraniu grupy osób zainteresowanych dotacją tutejszy urząd wybierze wykonawcę niniejszego zadania stosując przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Gminy w Sokołach ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły pok. Nr 29 do 20.10.2012 roku.

Osoba do kontaktu:
Cezary Czarkowski (86) 476 30 10 wew. 329.

 

Więcej informacji na temat azbestu można uzyskać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sokoły lub klikając na bezpośredni link: http://ugsokoly.bip.podlaskie.pl/index.php?wiad=40267.

Wzór wniosku dostępny jest pod adresem: http://ugsokoly.bip.podlaskie.pl/index.php?wiad=74655.