Informacja o przystąpieniu Gminy Sokoły do realizacji projektu pn. „Modernizacja i podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Sokoły”

Wójt Gminy informuje, iż Gmina Sokoły realizuje projekt pn. „Modernizacja i podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Sokoły” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  – Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Sokołach i w Szkole Podstawowej w Bruszewie poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich. Celami szczegółowymi projektu jest stworzenie w oddziałach przedszkolnych warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-4 lat poprzez zakup wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości dzieci oraz zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom młodszym.

W ramach projektu zostaną dostosowane i doposażone pomieszczenia w szkołach podstawowych na terenie Gminy Sokoły (w Szkole Podstawowej w Sokołach oraz w Szkole Podstawowej w Bruszewie).

Kwota dofinansowania: 205.634,32 PLN.

Okres realizacji projektu: marzec 2014 – lipiec 2014.

Wójt
Józef Zajkowski