Informacja o przystąpieniu Gminy Sokoły do realizacji projektu pn. „Indywidualizacja z Gminą Sokoły” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wójt Gminy informuje, iż Gmina Sokoły przystąpiła do realizacji projektu pn. „Indywidualizacja z Gminą Sokoły” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  – Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem projektu jest zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans edukacyjnych przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w szkołach podstawowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej. Celami szczegółowymi projektu jest ograniczenie dysfunkcji rozwojowych, wzrost umiejętności dzieci szczególnie uzdolnionych oraz wyposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne.

W ramach projektu zostaną przygotowane i przeprowadzone zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Sokoły (w Szkole Podstawowej w Sokołach oraz w Szkole Podstawowej w Bruszewie).

Okres realizacji projektu: wrzesień 2013 – czerwiec 2014.

Sokoły, dn. 17.09.2013 r.

Wójt
Józef Zajkowski